Investeringsanalyse / Interne Rentabiliteit

Verschil Interne Rentabiliteit en NCW

De interne rentabiliteit-methode lijkt heel erg op de Netto Contante Waarde-methode. Beide methoden houden rekening met de tijdsvoorkeur van geld. Dat wil zeggen dat beide methoden de toekomstige kasstromen die voortvloeien uit de investering contant maken. Ze maken dan ook gebruik van dezelfde formule (zie pagina NCW).
 
  • Netto Contante Waarde; bij de NCW-methode is de disconteringsvoet een gegeven waarmee je de kasstromen contant maakt. Waarna vervolgens de uitgaven voor de investering van worden afgetrokken. De contante waarde van de investering is berekend (uitgedrukt in een absoluut bedrag). 
  • Interne-rentabiliteit; bij deze methode is de disconteringsvoet juist de uitkomst van de formule. De interne rentabiliteit is feitelijk het berekende winstpercentage van de investering zelf (vandaar interne rentabiliteit). Met gebruik van dezelfde formule als bij de NCW-methode wordt de netto contante waarde van de investering bij deze methode gelijk gesteld aan 0. Of anders gezegd, het is het disconteringsvoet waarbij de contante waarde van alle inkomsten precies gelijk is aan de contante waarde van alle uitgaven. Met dit gegeven en met het gegeven van de kasstromen kun je nu de disconteringsvoet/winstpercentage berekenen.

 

 

Voorbeeld Netto Contante Waarde Methode

Op de pagina Voorbeeld Investeringsanalyse is een uitgewerkte casus opgenomen van een investeringsanalyse. Waarbij naast de NCW-methode ook andere investeringsselectie methoden worden behandeld en in relatie tot elkaar worden uitgewerkt. Daarom wordt hier volstaan met een eenvoudig voorbeeld. Stel het is mogelijk om een concurrent over te nemen. De investering bedraagt € 200.000. Daar staat een oneindige kasstroom van € 30.000 per jaar. Wat is de Netto Contante Waarde van de investering als de disconteringsvoet 7% bedraagt? 
 
 
Nu we de netto contante waarde weten van de kasstromen, de disconteringsvoet een gegeven is (7%) kunnen we de netto contante waarde van de investering berekenen. Deze is nu gelijk aan € 228.000.
 
 
Op basis van de NCW-methode zou het advies zijn om de concurrent over te nemen voor € 200.000. Vraag jezelf wel af of je de juiste disconteringsvoet hebt gebruikt. Want was deze bijvoorbeeld 15% geweest (bijvoorbeeld door het geëist rendement van de vermogen verschaffers als disconteringsvoet te gebruiken) dan zou de contante waarde van de kasstromen (30.000/0,15) precies gelijk zijn geweest aan het investeringsbedrag.
 

Voorbeeld Interne Rentabiliteit

Voortbordurend op het voorbeeld van hierboven wordt nu het verschil tussen de interne rentabiliteit en de netto contante waarde duidelijk. Bij de interne rentabiliteit methode wordt de NCW van de investering op 0 gezet. Waarna je met dezelfde formule maar met andere gegevens de disconteringsvoet gaat berekenen. 
 
 
De interne rentabiliteit bedraagt 6,67%. Met andere woorden de winstpercentage van de investering bedraagt 6,67%. Of dit nu een hoog of laag rendement is hangt van van de omstandigheden (zie pagina NCW). Wel kun je alvast de interne rentabiliteit vergelijken met het rendement van de eigen vermogen verschaffers. Als deze hoger ligt dan 6,67% dan zullen de eigen vermogen verschaffers waarschijnlijk niet achter de investering staan. Omdat deze investering, hoewel winstgevend, de rentabiliteit over het gehele vermogen laat zakken.
 

NCW of de Interne Rentabiliteit?

Een belangrijk verschil tussen de netto contante waarde-methode en de interne rentabiliteit-methode is het feit dat de eerste een uitkomst oplevert in absolute bedragen, terwijl de tweede een percentage als uitkomst oplevert. Investeerders hebben een voorkeur voor de interne rentabiliteit-methode. Dit hangt samen met het feit dat deze methode een percentage oplevert als uitkomst, dat makkelijk te vergelijken is met het percentage dat als normrendement geldt. Ook is het makkelijker te begrijpen wat dit percentage betekent, in tegenstelling tot het geldbedrag dat de uitkomst is van de netto contante waarde-methode.

Deel House of Control via Social Media