Boekhouden & Financiële Verslaglegging

Financiële Verslaglegging

Boekhouden is het vastleggen van financiële feiten die zich in een bedrijf voordoen. Op basis van de boekhouding wordt de resultatenrekening, de balans en het kasstroomoverzicht opgemaakt. Veelal is deze zogenaamde financiële verslaglegging verplicht om zo aandeelhouders, schuldeisers en andere belanghebbenden inzicht te geven in de financiële gezondheid van de organisatie.

 
  • Grootboekrekening & Journaalposten; op deze pagina wordt ingegaan hoe de structuur van een boekhouding eruit ziet. Begrippen als grootboek, financiële feiten, grootboekrekeningen en dubbel boekhouden worden hier toegelicht. En wordt duidelijk dat het grootboek het hart vorm van de boekhouding op basis waarvan de balans, de winst- & verliesrekening en het kasstroomoverzicht worden opgesteld.
 
  • Winst- & Verliesrekening; op deze pagina wordt aangegeven hoe de winst- & verliesrekening inzicht geeft in de prestaties en de financiële gezondheid van een organisatie. Begrippen als EBIT, inkoopwaarde van de omzet, netto winst en financiële opbrengsten staan daarbij centraal.
 
  • Balans; op deze pagina wordt aangegeven hoe de balans tot stand komt en hoe de balans inzicht geeft in de prestaties en de financiële gezondheid van de organisatie. Begrippen als vaste- en vlottende activa, lang vreemd vermogen en eigen vermogen worden toegelicht en met elkaar in relatie gebracht. Aan de hand van een voorbeeld wordt uitgelegd hoe je op basis van een begin balans en een winst- en verliesrekening een eindbalans kunt opstellen. 
 
  • Kasstroomoverzicht; hier worden op basis van het (strategisch) plan de feitelijke geldstromen geprognosticeerd om vast te stellen of de organisatie op korte én lange termijn kan voldoen aan haar verplichtingen. En om te bepalen wat de vermogensbehoefte is van de organisatie. Begrippen als netto kasstroom, financieringsactiviteiten, netto werkkapitaal en cashflow worden hier uitgewerkt.
 

Leren lezen van de Balans en de Winst- & Verliesrekening

Winst wordt gedefinieerd als omzet minus de kosten. Echter als iemand het heeft over 'winst' dan kan dat veel dingen betekenen. Hebben we het over de brutowinst, de winst uit operatie (EBIT), de nettowinst of het bedrijfsresultaat?

 
  • Winst & Winstgevendheid; winst wordt gedefinieerd als omzet minus de kosten. Echter als iemand het heeft over 'winst' dan kan dat veel dingen betekenen. Hebben we het over de brutowinst, de winst uit operatie (EBIT), de nettowinst of het bedrijfsresultaat? Op deze pagina worden verschillende definities uitgelegd en wordt aan de hand van het Du-Pont-schema toegelicht hoe je de winstgevendheid van je bedrijf kan verbeteren. 
 
  • Financiële ratio's en Kengetallen; de prestaties en financiële gezondheid van een organisatie wordt veelal uitgedrukt in kengetallen. Op deze pagina wordt ingegaan op de zin en onzin van deze kengetallen. Tevens worden de 20 meest voorkomende kengetallen toegelicht zoals de current ratio, debt ratio, gouden balansregel en de rentabiliteit van het eigen- of totaal vermogen. En wordt aan de hand van een voorbeeld uitleg gegeven over deze ratio's. 
 
  • 7 criteria vaneen goede boekhouding; op deze pagina staan de criteria van een goede boekhouding opgesomd. Het zijn criteria die ook veel worden gehanteerd in de accountancy, zoals compleetheid, juistheid, tijdigheid etc.. Deze criteria moeten ervoor zorgen dat de balans en de winst- & verliesrekening een goede weerspiegeling zijn van de winstgevendheid, liquiditeit en solvabiliteit van een bedrijf. 
 
  • Waarderingsgrondslagen; beleggers, bankiers, leveranciers en andere betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat de gepubliceerde cijfers van een organisatie juist en volledig zijn en een realistisch beeld geven. Op deze pagina vindt u de belangrijkste normen die bij het opstellen van een balans en een winst- en verliesrekening gangbaar zijn.

Deel House of Control via Social Media