Wat is een Visie?

Inspirerend, Richtinggevend & Kaderstellend

Organisaties worden steeds complexer. En de ontwikkelingen in de markt en maatschappij volgen elkaar steeds sneller op. Dit maakt dat het vak van strategisch management steeds belangrijker wordt. Organisaties hebben behoefte aan een sterk strategisch kader waaraan beleid en uitvoering getoetst kan worden. De missie, visie en strategie geven een doel aan een organisatie. De missie, visie en strategie zijn inspirerend, richtinggevend en kaderstellend voor het handelen van het management en de medewerkers. En het bindt medewerkers en klanten aan de organisatie. De missie, visie en strategie definiëren:

 
 • Identiteit (wat je doet)
 • Bestaansrecht (voor wie je het doet)
 • Onderscheidend vermogen (waar je goed in bent)
 • Lange termijn ambities (wat je wil bereiken)
 

Zonder missie, visie en strategie doet een organisaties maar wat. Er zit geen duidelijke lijn in de activiteiten van de organisatie. En kun je niet vaststellen of je als organisatie goed presteert. Immers als je geen doelen stelt kun je ook niet bepalen of je het goed hebt gedaan. Het is daarom opvallend dat veel organisaties er niet in slagen om een goede missie, visie en strategie op te stellen. Meer concreet hebben de missie, visie en strategie de volgende functies:

 
 1. Richtinggevende functie; in de missie, visie en strategie wordt het bestaansrecht en de identiteit van een organisatie weergegeven. Daarmee wordt in één keer duidelijk waarom de organisatie 'op aarde' is. Waar die organisatie goed in is en in welke klantbehoefte de organisatie voorziet. En daarmee is het strategisch kader richtinggevend voor het handelen van het management en de medewerkers. Een goed voorbeeld hiervan is de missie van Google: alle informatie ter wereld universeel toegankelijk en bruikbaar te maken.
 
 1. Inspirerende functie; de missie, visie en strategie geven een doel aan zowel het management als aan de medewerkers. Een strategisch kader geeft, zoals in de literatuur mooi verwoord, een 'sense of direction'. En als een missie uitdaagt en aansluit bij de identiteit van de organisatie en haar medewerkers dan heeft de missie een sterke motiverend en inspirerend effect.
 
 1. Verbindende functie; de missie, visie en strategie weerspiegelen de kernwaarden van de organisatie. In de missie wordt in een paar woorden de identiteit van de organisatie beschreven. Het zijn deze gemeenschappelijke normen en waarden die een verbindende functie hebben binnen de organisatie. Die veelal worden uitgewerkt in gedragsrichtlijnen of 'codes of conduct'.
 
 1. Allocatiefunctie; de missie, visie en strategie geven aan waarvoor een organisatie staat (identiteit) en waar de organisatie heen wil (ambitie). Daarmee geeft het strategisch kader richting aan welke activiteiten wel of niet moeten worden uitgevoerd. De missie, visie en strategie vormen een belangrijk toetsingskader voor de activiteiten binnen de organisatie.
 
  1. Communicatiefunctie; de missie, visie en strategie zijn ook een instrument in de externe communicatie. Een missie, visie en strategie beïnvloeden de wijze waarop de buitenwereld naar de organisatie kijkt. Een goed strategisch kader draagt bij aan de binding van klanten en andere belanghebbenden aan de organisatie.
 

Wat is een Visie? 

In een missie geef je aan waarvoor je staat. En wat de toegevoegde waarde is van de organisatie voor je doelgroep. De visie geeft de lange termijn ambitie van de organisatie weer. Een visie creëert een gezamenlijk toekomstbeeld die ambitieus is en waar de organisatie in gelooft. Een visie inspireert en geeft richting aan de organisatie. Ook hier geldt; hoe korter hoe beter. Om het toekomstbeeld te schetsen moet je de volgende vragen beantwoorden:

 
 • Welke macro-economische ontwikkelingen gaan zich voordoen?
 • Hoe ziet de toekomst van de bedrijfstak eruit?
 • Wat zijn de ontwikkelingen bij de doelgroepen die we bedienen?
 • Wat zijn de grootste kansen en bedreigingen in de bedrijfstak?
 • Blijft de toegevoegde waarde van de organisatie hetzelfde?
 • Moet er nieuwe kerncompetenties ontwikkeld worden?
 • Welke lange termijn ambitie heeft de organisatie?
 

Aandachtspunten bij het opstellen van een Visie

Een visie is dus meer dat een lange termijn doel. Een visie is een visioen of droom van waar de organisatie in de toekomst wil staan. En de vraag of een visie goed is of niet is simpel te beantwoorden. Als de visie energie geeft (mensen geloven erin en handelen er na) en richtinggevend dan is er sprake van een goede visie. Enkele aandachtspunten bij het opstellen van een visie zijn:

 
 • de visie is toekomstgericht
 • de visie is betekenisvol en onderscheidend
 • de visie is kort maar krachtig
 • de visie is opgesteld in Jip en Janneke taal
 • de visie is creatief (spelen met woorden)
 • de visie geeft energie
 

In de praktijk blijkt het lastiger om een goede visie dan een goede missie te formuleren. Hieronder staan een aantal visies van organisaties opgenomen. Waarbij wat mij betreft alleen de visies van Lego en Microsoft aansprekend zijn. De visie van Grolsch is daarentegen het meest concreet. In de visies van de ANWB en Philips worden de ambities met een deadline onderbouwd. De visie van de ANWB en Philips zijn echter dermate lang dat deze verre van aansprekend zijn.

 

Er zijn organisaties die zonder een missie en visie toch successen behalen. Toch is het zo dat de meest succesvolle organisaties over een missie en visie beschikken, die inspirerend zijn, die doelen stelt maar die vooral mensen en belanghebbenden bindt en richting geven. Twee klassieke succes voorbeelden zijn die van Microsoft (op elke computer op elk bureau wordt met Microsoftware gewerkt) en de NASA (binnen 10 jaar zet Amerika de eerste man op de maan).

 

Missie, Visie en Strategiemodel

In de theorie en in praktijk worden begrippen als missie, visie, strategie, doelen en doelstellingen door elkaar heen gebruikt. Vaak wordt met strategie bedoeld het positioneren van de organisatie in de markt. Terwijl strategie ook wordt uitgelegd als een strategisch plan om de doelen te realiseren. Ook worden termen als doelen en doelstellingen door elkaar gebruikt. Om helderheid in het gebruik van strategische termen te verschaffen heb ik een model ontwikkeld waarin de verschillende begrippen worden toegelicht en met elkaar in relatie worden gebracht.

 
 1. Missie; op deze pagina wordt aan de hand van voorbeelden van missies van bekende organisaties het nut en noodzaak van een missie uiteengezet. Verder vind je er handige tips om de missie van uw organisatie mee aan te scherpen.
 
 1. Strategie; op deze pagina worden praktische handvatten aangereikt over hoe je een organisatie binnen een markt kan positioneren. Verder vind je hier 30 uitgewerkte strategiemodellen, een theoretische uitzetting van het begrip strategie en een twintigtal prikkelende quotes over wat strategie nu precies is.
 
 1. Doelen; hier wordt duidelijk hoe je abstracte begrippen als missie, visie en strategie concreet kunt maken. Door het formuleren van lange termijn doelen wordt de koers voor de eerste 5 jaar vastgelegd. Waarbij de eerste mijlpaal de basis vormt voor het strategisch plan.
 
 1. Strategisch Plan; op deze pagina wordt duidelijk hoe de lange termijn doelen worden vertaald in plannen voor de verschillende afdelingen. Op basis van de strategie en doelen worden plannen, doelstellingen en budgetten voor de komende periode opgesteld. Dit noemen we het strategisch plan.

Deel House of Control via Social Media