Wat is een Visie?

Lange termijn Ambitie

In een missie geef je aan waarvoor je staat. En wat de toegevoegde waarde is van de organisatie voor je doelgroep. De visie geeft de lange termijn ambitie van de organisatie weer. Een visie creëert een gezamenlijk toekomstbeeld die ambitieus is en waar de organsiatie in gelooft. Een visie inspireert en geeft richting aan de organisatie. Ook hier geldt; hoe korter hoe beter. Om het toekomstbeeld te schetsen moet je de volgende vragen beantwoorden:
 
 • Welke macro-economische ontwikkelingen gaan zich voordoen?
 • Hoe ziet de toekomst van de bedrijfstak eruit?
 • Wat zijn de ontwikkleingen bij de doelgroepen die we bedienen?
 • Wat zijn de grootste kansen en bedreigingen in de bedrifjstak?
 • Wat zullen de concurrenten gaan doen?
 • Blijft de toegevoegde waarde van de organsiatie hetzelfde?
 • Moet er nieuwe kerncompetenties ontwikkeld worden?
 • Welke lange termijn ambitie heeft de organisatie?
 

Aandachtspunten bij het opstellen van een Visie

Een visie is dus meer dat een lange termijn doel. Een visie is een visioen of droom van waar de organsiatie in de toekomst wil staan. En de vraag of een missie goed is of niet is simpel te beatnwoorden. Als de visie energie geeft (mensen geloven erin en handelen er na) en richttinggevend is dan is er sprake van een goede visie. Enkele aandachtspunten bij het opstellen van een visie zijn:
 
 • de visie is toekomstgericht
 • de visie is betekenisvol en onderscheidend
 • de visie is kort maar krachtig
 • de visie is opgesteld in Jip en Janneke taal
 • de visie is creatief (spelen met woorden)
 • de visie geeft energie
 

In de praktijk blijkt het lastiger om een goede visie dan een goede missie te formuleren. Hieronder staan een aantal missie van organisaties opgesomd. Waarbij wat mij beterft alleen de visie van Lego en Microsoft aansprekend zijn. De visie van Grolsch is daarentegen het meest concreet. In de visies van de ANWB en Philps worden de ambities met een deadline onderbouwd. De visie van de ANWB en Philips zijn echter dermate lang dat deze verre van aansprekend zijn.

 
Er zijn organisaties die zonder een missie en visie toch successen behalen. Toch is het zo dat de meest succesvolle organisaties over een missie en visie beschikken , die inspirerend is, die doelen stelt maar die vooral mensen en belanghebbenden bindt en richting geven. Twee klassieke voorbeelden zijn die van Microsoft (op elke computer op elk bureau wordt met Microsoftware gewerkt) en de NASA (binnen 10 jaar zet Amerika de eerste man op de maan).
 

Missie, Visie en Strategiemodel

In de theorie en in praktijk worden begrippen als missie, visie, strategie, doelen en doelstellingen door elkaar heen gebruikt. Vaak wordt met strategie bedoeld het positioneren van de organisatie in de markt. Terwijl strategie ook wordt uitgelegd als een strategisch plan om de doelen te halen. Ook worden temen als doelen en doelstellingen door elkaar gebruikt. Om helderheid in het gebruik van strategische termen te verschaffen heb ik een model ontwikkeld waarin de verschillende begrippen worden toegelicht en met elkaar in relatie worden gebracht.
 
 1. MISSIE; op deze pagina wordt aan de hand van voorbeelden van missies van bekende organisaties het nut en noodzaak van een missie uiteengezet. Verder zijn er handige tips om de missie van uw organisatie aan te scherpen.
 2. VISIE; op deze pagina wordt duidelijk hoe je met een het opstellen van een visie de lange termijn ambitie van een organisatie verwoord. Op zodanige wijze dat deze medewerkers richting geeft in hun dagelijkse werkzaamheden en klanten bindt aan de organisatie.
 3. STRATEGIE / MARKTPOSITIONERING; op deze pagina worden praktische handvatten aangereikt over hoe je een organisatie binnen een markt kan positioneren. Verder vind je hier 20 uitgewerkte strategiemodellen, een theoretische uitzetting van het begrip strategie en een twintigtal prikkelende quotes over wat strategie nu precies is.
 4. DOELEN; hier wordt duidelijk hoe je abstracte begrippen als missie, visie en strategie concreet kunt maken. Door het formuleren van lange termijn doelen wordt de koers voor de eerste 7 jaar vastgelegd. Waarbij de eerste mijlpaal de basis vormt voor het strategisch plan.
 5. STRATEGISCH PLANNEN/BUDGETTEREN; op deze pagina wordt duidelijk hoe de lange termijn doelen worden vertaald in plannen voor de verschillende afdelingen. Op basis van de strategie en doelen worden plannen, doelstellingen en budgetten voor de komende periode opgesteld. Dit noemen we het strategisch plan.
 6. PLANNING & CONTROLCYLUS; de doelen zullen alleen gerealiseerd worden als de organisatie in staat is de strategie in de dagelijkse operatie te verankeren. Om dit borgen zal het strategisch plan centraal moeten staan in de planning & controlcyclus van de organisatie. De planning & controlcyclus geeft inzicht in de mate waarin deze doelstellingen gerealiseerd worden. Zodat (bij)sturing mogelijk wordt. Begrippen als de Deming Cirkel, prestatiemanagement, kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren staan hierbij centraal.

Deel House of Control via Social Media