'In Control'?

Voorspelbaarheid

'In Control' zijn betekent dat je je eigen organisatie goed bestuurt. En dat heeft weer alles te maken met het begrip 'voorspelbaarheid'. Organisaties zijn omgeven met interne en externe onzekerheden die de realisatie van de doelstellingen in gevaar kunnen brengen. Een organisatie is 'In Control' als ze deze onzekerheden onderkent en maatregelen neemt zodat de organisatie voorspelbaar wordt. Om het begrip 'In Control' beter te duiden worden hieronder een paar begrippen toegelicht.

 
 • Vormen van Control; omdat er veel begripsverwarring bestaat rondom 'control' wordt op deze pagina het begrip 'control' ontrafeld. Begrippen als interne controle, internal control en management control worden toegelicht en met elkaar in relatie gebracht. Maar ook meer specifieke vormen van control als cost control, financial control en strategic control worden hier uitgewerkt.
 
 • Hard and Soft Controls; deze pagina gaat in op de concrete instrumenten, technieken en procedures die het management kan gebruiken bij de vormgeving van een managementcontrolsysteem. Op deze pagina wordt antwoord gegeven op de vraag hoe het management de organisatie bestuurd (in control wil zijn). Waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen harde (instrumentele) en zachte (mensgerichte) beheersmechanismen.
 
 • Wat is een Managementcontrolsysteem?; op deze pagina wordt duidelijk wat een managementcontrolsysteem is. En wat de voornaamste ontwerpvariabelen voor het inrichten van een managementcontrolsysteem zijn. En uit welke elementen een managementcontrolsysteem is opgebouwd om zo goed bestuur mogelijk te maken. 
 
 • In Control Verklaring; met het 'In control statement' legt het bestuur verantwoording af over de kwaliteit van de interne beheersing. Op deze pagina wordt uitgelegd wat de verklaring precies inhoudt en wordt er een fors aantal kanttekeningen geplaatst bij de waarde die we moeten hechten aan het 'certificaat van Goed Bestuur' die de bestuurders over zichzelf afgeven. 
 

Definitie van 'In Control'

Er zijn vele definities van het begrip control. Het voert hier te ver om deze allemaal weer te geven. Hieronder worden de meest voorkomende begrippen in deze definities opgesomd. De conclusie is dat 'control' gaat over:
 
 • Realiseren van doelstellingen;
 • Sturing; 
 • Effectieve en efficiënte processen;
 • Gedragsbeïnvloeding; 
 • Maatregelen; 
 • Beheersen van risico's en onzekerheden.
 
Een organisatie is 'In Control' als een organisatie zodanig is ingericht dat de juiste discussie op het juiste moment op het juiste niveau wordt gevoerd zodat (indien nodig) bijgestuurd kan worden om zo de doelstellingen te realiseren. 'In Control' wil dus zeggen dat de organisatie zo is ingericht dat goed bestuur mogelijk is.  
 

Functies van Control

Flamholtz (1996) onderscheidt vier functies van control. In andere woorden: goed bestuur omvat de volgende onderdelen:
 
 1. Het motiveren van mensen om beslissingen en acties te nemen die consistent zijn met de doelstellingen van de organisatie;
 2. Het integreren van de inspanningen van de diverse delen van de organisatie;
 3. Het beschikbaar stellen van informatie inzake de resultaten van de bedrijfsvoering en de performance van medewerkers;
 4. Het faciliteren van de implementatie van strategische plannen.
 

Wat je verder nog moet weten!

Om het begrip nog beter te kunnen duiden zijn hieronder nog een aantal opmerkingen van het begrip 'control' opgenomen.
 
 • Beheersing of Besturing?; 'In Control' wordt meestal geassocieerd met het begrip 'beheersing'. Dat is ook correct. Maar omdat het woord 'beheersing' nogal passief overkomt wordt in de literatuur steeds meer het woord 'sturing' gebruikt. Je bent in 'In Control' als je je eigen organisatie zo is ingericht dat sprake is van 'Goed Bestuur'.
 
 • Relatief begrip; 'In Control' zijn is een relatief begrip. Het gaat om het vinden van een balans tussen risico (risico als maatstaf voor onzekerheid) en beheersing. Zonder risico geen winst! Zonder beheersing kan de winst van de ene dag op de andere dag als sneeuw voor de zon verdwijnen. In Control is een zoektocht naar een balans van het afdekken van risico's en de kosten daarvan. 
 
 • Vijf niveaus van organisatiebeheersing; op deze pagina wordt duidelijk of uw organisatie 'in control' is of niet. Met behulp van het groeimodel van House of Control worden 5 niveaus van 'control' beschreven. En kunt u op basis van de doelstellingen en strategie van uw strategie bepalen of u 'in control' bent of niet.
 
 • Contingentiebenadering; er bestaat binnen het vakgebied van managementcontrol niet zoiets als One Size Fits All. Enerzijds omdat de mate waarin een organisatie bereid is om risico te lopen is, van organisatie tot organisatie verschillend is. Anderzijds omdat de maatregelen die worden getroffen om de risico's af te dekken afhankelijk zijn veel variabelen zoals de aard van het productieproces, het opleidingsniveau van het personeel, de grote van de de organisatie, etc..
 
 • Reikwijdte van het begrip Control; Interne controle, financial control, internal control, management control, strategic control en planning en control zijn alle vormen van control die het management ondersteunen om de organisatie te beheersen. Toch hebben ze alle een andere reikwijdte en/of perspectief. Stel jezelf daarom altijd de vraag over welke 'reikwijdte' van control je het hebt.
 
 • In Control en toch failliet?; 'In Control' suggereert wellicht dat je als organisatie niet failliet kan gaan. Dat is allerminst waar! Je kunt als organisatie politieke, economische en marktomstandigheden niet (of slechts beperkt) beïnvloeden. Wel is het zo dat als je als organisatie 'In Control' bent het faillissement eerder ziet aankomen...... Zodat je er wellicht nog iets aan kunt doen. 

Deel House of Control via Social Media