Waarom boekhouden?

4 redenen waarom je moet boekhouden

Voor organisaties is het voeren van een boekhouding een wettelijke plicht. Maar er zijn ook andere overwegingen die het voor een organisatie noodzakelijk maken om een financiële administratie bij te houden. Hieronder zijn de belangrijkste redenen om een boekhouding te voeren weergegeven:
 
  1. Wettelijke verplichting; artikel 15i van boek 3 van het Burgerlijk wetboek: “Een ieder die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent, is verplicht van zijn vermogenstoestand en van alles betreffende zijn bedrijf of beroep, naar de eisen van dat bedrijf of beroep, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.”
  2. Bepalen financiële positie; het voeren van een boekhouding is een randvoorwaarde om de financiële positie van uw organisatie te kunnen beoordelen. Door het op een gestructureerde wijze vastleggen van financiële feiten is het mogelijk om de (ontwikkelingen in) liquiditeit, solvabiliteit en winstgevendheid van uw organisatie vast te stellen.
  3. Verantwoording; veelal bent u vanuit wet- en regelgeving verplicht om verantwoording af te leggen over het gevoerde financiële beleid. Toezichthouders, financiers en andere belanghebbenden krijgen hiermee inzicht in de financiële gezondheid van uw organisatie.
  4. Bedrijfseconomische analyses; de boekhouding verschaft belangrijke informatie voor het uitvoeren van bedrijfseconomische analyses zoals kostprijscalculaties, investeringsanalyses, scenarioplanning, benchmarking etc...

Deel House of Control via Social Media