Valkuilen Prestatiemanagement

Waarschuwing!

Managementdashboards zoals de Balanced Scorecard en het INK-model zijn krachtige instrumenten om de planning & control binnen uw organisatie vorm te geven. In de praktijk constateert House of Controldat organisaties dit instrument niet optimaal benutten. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn: 
 
  • Top-down benadering; prestatiemeetsystemen hebben veelal een sterke top-down karakter. De strategie wordt door het management vertaald in concrete operationele doelstellingen. Naast de BSC moet er daarom een mechanisme bestaan die verbeterinitiatieven van de werkvloer mogelijk maakt. 
  • Aantal indicatoren; de kracht maar ook de zwakte van prestatiemeetsystemen zit in het gebruik van het aantal indicatoren. Te veel indicatoren is onbeheersbaar. Bij te weinig indicatoren loop je risico dat er aandachtsgebieden onderbelicht blijven.
  • Organisatiecultuur; management en medewerkers moeten elkaar kunnen aanspreken als prestaties niet gehaald worden. De ervaring leert dat in veel organisaties het ‘elkaar aanspreken’ nog geen gemeengoed is.
  • Rapportagesysteem; de uitbouw van een Balanced Scorecard tot een rapportagesysteem met duidelijk rollen en verantwoordelijkheden blijkt in de praktijk een complexe oefening.
  • Weet wat je meet; meetbare resultaten leiden tot calculerend gedrag. U krijgt wat u meet! Maar als de prestatie-indicatoren niet goed zijn gekozen kan dit tot vervelende neveneffecten leiden.
  • Informatiesystemen; de beschikbaarheid van informatie blijkt onontbeerlijk voor het bepalen van doelen, ksf'en en kpi's. De noodzaak van een ondersteunende IT-applicatie is een risicofactor (bv. noodzaak datawarehousing, extra kosten,…)
 

Deel House of Control via Social Media