Uitgangspunten House of Control

Uitgangspunten House of Control

Een model is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Een model reduceert de complexiteit van een vraagstuk tot de essentie. Het organisatiemodel House of Control brengt de complexiteit van een organisatie teug naar de bouwstenen waaruit een organisatie is opgebouwd. Zodat je op een eenvoudige en gestructureerde wijze de prestaties van een organisatie kunt beoordelen en verbeteren. De belangrijkste uitgangspunten van het organisatiemodel House of Control zijn:

 

1   Strategie is Richtinggevend en Kaderstellend

2   Excellente Organisaties

3   Bouwstenen

4   No Size Fits All

5   Hard & Soft Controls

6   Toetsingskader

 

1  Strategie is Richtinggevend en Kaderstellend

Het organisatiemodel House of Control stelt de strategie van de organisatie centraal in haar model. Dat wil zeggen dat de strategie van de organisatie de meest bepalende factor is voor de inrichting van de organisatie. Een strategie gericht op productdifferentiatie stelt andere eisen aan een besturingssysteem dan een strategie van massaproductie. De strategie van de organisatie is daarmee, naast de succesfactoren van de excellerende organisatie, een belangrijk toetsingskader om het succes van een organisatie te kunnen bepalen.
Organisaties en hun omgeving zijn continu in beweging. De strategie van de orgaisatie wordt in het organsiatiemodel dan ook niet als vast gegeven beschowd. In het organisatiemodel House of Control maakt het strategisch proces dan ook expliceit onderdeel uit van .......  
 

2   Excellerende organisaties

Het organisatiemodel House of Control veronderstelt dat elke organisatie naar succes streeft. Maar wat maakt de ene organisatie succesvol en de andere niet? Excellerende organisaties beschikken over de volgende succesfactoren. Excellerende organisaties zijn: 
 
 • Doelgericht
 • Resultaatgericht
 • Klantgericht
 • Omgevingsgericht
 • Samenwerkingsgericht
 • Verandergericht 
 
Bovenstaande succesfactoren vormen het toetsingkader van het organisatiemodel House of Control. Naarmate een organisatie meer beschikt over deze succesfactoren zal er sprake zijn van Goed Bestuur. In andere woorden; de organisatie is 'In Control'. Op de pagina Excellerende Organisaties worden de succesfactoren verder toegelicht.
 

3  Bouwstenen

Met behulp van het organisatiemodel House of Control wordt de complexiteit van een organisatie teruggebracht naar een twintigtal 'bouwstenen'. Elke bouwsteen weerspiegelt een specifiek organisatieaspect. Door continu te sturen op de samenhang en groei van deze bouwstenen zal de organisatie zichzelf steeds verbeteren en uiteindelijk een excellente organisatie worden. Bouwstenen zijn:
 
 • Missie, visie, strategie
 • Automatisering
 • Organisateicultuur
 • Leiderschap
 • HRM
 • Planning- en controlcyclus
 • Communicatie
 • Organisatiestructuur
 
Sommige bouwstenen zijn voor elke organisatie belangrijk. Denk daarbij aan de bouwstenen strategie, planning- en controlcyclus, de organisatiecultuur en leiderschap. Andere bouwstenen zijn in sommige organisaties kritische succesfactoren terwijl deze in andere organisaties minder van belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan bouwstenen zoals verkoop, logistiek of .......
 

4   No Size Fits All

Het organisatiemodel House of control is geen kookboek of handleiding voor het inrichten van een excellerende organisatie. Het moge duidelijk zijn dat geen één besturingssysteem hetzelfde is. Of dat de één beter is dan de andere. Het uitgangspunt van het organisatiemodel is dat de inrichting van een organisatie wordt bepaald door de karakteristieken van de betreffende organisatie en haar omgeving. Deze zogenaamde contingentiebenadering stelt dat het besturingssysteem (managementcontrolsysteem) afhankelijk is van onder andere de gekozen strategie van de organisatie, de grote van de organisatie, de aard van het bedrijfsproces en het gemiddelde opleidingsniveau van de medewerkers. 
 

5  Hard én soft Controls

Het organisatiemodel House of Control beslaat zowel de harde als zachte kant van de organisatie. Om richting te geven aan een organisatie zetten managers zogenaamde zachte (mensgerichte) en harde (instrumentele) instrumenten in. Een excellerende organisatie zoekt steeds naar een nieuwe balans van hard en soft controls. Bij soft controls ligt de nadruk op het creëren van een motiverende en stimulerende omgeving. In de veronderstelling dat medewerkers dan in het belang van de organisatie handelen. Bij hard controls worden door organisaties maatregelen genomen die gewenst en ongewenst gedrag direct of indirect afdwingen. Zo bepaalt de organisatiestrcuur waar in de organisatie welke activiteiten worden uitgevoerd en wordt met behulp van werkinstructies op detailniveau duidelijk welke handelingen van een medewerker worden verwacht.
 

6  Toetsingskader

Zdfasdfasdfasd
 
 • Strategie
 • Succesctoren van een Organisatie
 • Opzet en werking
 • Richten, inrichten en verrichten
 • Afzonderlijke bouwstenen
 • Thema's

Deel House of Control via Social Media