Theorie Managementcontrol

Managementcontrol

Over organisatiebeheersing en 'In control' zijn zijn boekenkasten vol geschreven. Op basis van de literatuur over het aansturen van organisaties en de ervaringen van House of Control worden hieronder de belangrijkste theorieën en modellen besproken. Modellen en theorieën over het aansturen van organisaties in het algemeen en over het begrip 'control' in het bijzonder.

 

1   Wat betekent het woord 'Control'?

a   Waarom is Control nodig?
b   Vormen van Control
c    Wanneer ben je als organisatie 'In Control'?
d    Vertrouwen, controle of control?
e    Hard & Soft controls

2   Wat is een Managementcontrolsysteem (MCS)?

a    Ontwerpvariabelen
b    The Carrot or the Stick?
c    Sturingsfilosofie
d    De 25 instrumenten van een Manager
e    5 niveaus van Control

3   Wat zeggen de Theoretici?

4   Managementcontrol in de Praktijk!

a    Voorbeeld uitgewerkt managementcontrolsysteem
b    House of Control
c    INK-Model
d    7S-model van McKinsey

5   Gratis Scan 'In Control'

 

1   Wat betekent het woord 'Control'?

Op basis van de literatuur over het aansturen van organisaties en de ervaringen van House of Control worden hieronder de belangrijkste theorieën en modellen besproken. Modellen en theorieën over het aansturen van organisaties in het algemeen en over het begrip 'control' in het bijzonder.

 
 1. Waarom is Control nodig?; op deze pagina wordt duidelijk waarom elke organisatie een vorm van control nodig heeft. Met behulp van de Principal Agency theorie wordt duidelijk dat medewerkers al dan niet bewust niet altijd doen dat wat van hen wordt verwacht. Waardoor organisaties beheersmaatregelen nemen om te borgen dat medewerkers hun werk (toch) effectief en efficiënt uitvoeren.

 
 1. Vormen van Control; omdat er begripsverwarring bestaat rondom 'control' worden op deze pagina de verschillende vormen van control onderscheiden. Begrippen als interne controle, internal control en management control worden toegelicht en met elkaar vergeleken. Maar ook meer specifieke vormen van control als cost control, financial control en strategic control worden hier uitgewerkt.

 
 1. Wanneer ben je als organisatie 'In Control'?; op deze pagina wordt het containerbegrip 'In Control' gedefinieerd. Verder wordt duidelijk wat de functie van control precies is en hoe control bijdraagt aan de beheersing van de onzekerheden in en buiten de organisatie. Ook worden aanpalende begrippen als beheersing, in control zijn en goed bestuur toegelicht en met elkaar in relatie gebracht. 

 
 1. Vertrouwen, Controle of Control?; op deze pagina wordt duidelijk dat het mensbeeld dat iemand heeft grote invloed heeft op de behoefte aan 'control' binnen een organisatie. Blind vertrouwen is naïef. Alleen maar controleren werkt contra-productief. Op deze pagina wordt duidelijk hoe je vertrouwen kunt geven en toch 'in control' kan zijn. 

 
 1. Hard & Soft controls; deze pagina gaat in op de concrete instrumenten, technieken en procedures die het management kan gebruiken bij de vormgeving van het managementcontrolsysteem. Op deze pagina wordt antwoord gegeven op de vraag hoe het management de organisatie bestuurd.

 

2   Wat is een Managementcontrolsysteem (MCS)?

Een Management Control Systeem (MCS) is een verzameling van (beheers)instrumenten die managers inzetten om richting te geven aan de organisatie en haar processen. Maar bovenal wordt door het inzetten van beheersinstrumenten geprobeerd het gedrag van medewerkers te beïnvloeden. Daarmee verschaft een managementcontrolsysteem bestuurders één kader voor de aansturing van een organisatie. Het creëren van een managementcontrolsysteem is het zoeken van een balans tussen de verschillende sturingsinstrumenten die een manager tot zijn of haar beschikking heeft.

 
 1. Ontwerpvariabelen; op deze pagina wordt duidelijk wat de belangrijkste variabelen zijn die van invloed zijn op de inrichting dan wel beoordeling van een managementcontrolsysteem. Factoren zoals de strategie van de organisatie, de grote van de organisatie, de aard van het productieproces, en de geografische spreiding van de activiteiten bepalen veelal hoe het 'besturingssysteem' van een organisatie vorm wordt gegeven. 

 
 1. The Carrot or the Stick?; de belangrijkste ontwerpvariabele bij het inrichten een managementcontrolsysteem is of de nadruk komt te liggen op de soft controls of op de hard controls. Het mensbeeld dat iemand heeft bepaalt of je het gedrag van medewerkers wilt sturen met soft controls (the Carrot) of dat je de nadruk legt op hard controls (the Stick). Ligt de nadruk op vertrouwen dan is sprake van 'Loose control'. En we spreken van 'Tight control' als het accent ligt op regels en controles. 

 
 1. Sturingsfilosofie; op basis van de ontwerpvariabelen van de organisatie stelt het bestuur het sturingsfilosofie op. De sturingsfilosofie beschrijft de basis normen en waarden waarmee de organisatie de missie, visie en strategie wil waarmaken. Een besturingsfilosofie omvat de basisprincipes van het bestuur over hoe het bestuur de medewerkers wil aansturen en de organisatie en haar processen wil inrichten. Op basis van de besturingsfilosofie wordt het managementcontrolsysteem van de organisatie uitgewerkt. 

 
 1. De 25 instrumenten van een Manager; hier vind je de 25 meest gebruikte instrumenten die een manager tot zijn beschikking heeft om de organisatie en haar processen richting te geven en het gedrag van de medewerkers te beïnvloeden. Waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen mensgerichte- en instrumentele instrumenten. Welke instrumenten zet jij in?

 
 1. 5 niveaus van Control; op deze pagina wordt duidelijk of jouw organisatie 'in control' is of niet. Met behulp van het groeimodel van House of Control worden 5 niveaus van 'control' beschreven. En kun je op basis van de doelstellingen en strategie van jouw strategie bepalen of je 'in control' bent of niet. Je kunt hier ook een scan uitvoeren of je 'in control' bent.

 

3   Wat zeggen de Theoretici?

Een Management Control Systeem (MCS) is dus een verzameling van (beheers)instrumenten die managers inzetten om richting te geven aan de organisatie en haar processen. Hieronder worden de meest bekende theorieën over de wijze waarop je de aansturing van je organisatie kan vormgeven toegelicht en met elkaar vergeleken. 

 
 1. Management Control Systems (Merchant); op deze pagina geeft Merchant richtlijnen voor het inrichten van een managementcontrolsysteem. Merchant doet dit met behulp van Personnel-, Action-, Result- and Cultural controls.

 
 1. Levers of Control (Simons); op deze pagina wordt duidelijk hoe Simons met Diagnostic Controls systems, Beliefsystems, Boundrysystems en Interactive Control systems op zoek gaat naar een balans tussen creatief ondernemerschap en beheersing van de organisatie. 

 
 1. Planning and Control Systems (Anthony); bij Anthony staat bij de inrichting van een managementcontrolsysteem de planning & controlcyclus centraal. Bij dit zogenaamde cybernetisch beheersmodel staat het sturen op prestaties centraal.

 
 1. De 3 Controlmechanismen van Ouchi; Ouchi stelt op basis van de transactietheorie en het menselijk gedrag hoe activiteiten het meest effectief beheerst kunnen worden. Ouchi onderscheidt daarbij drie vormen: Marktcontrol, Bureaucratische control en Clancontrol.

 
 1. De 5 Archetypes of Managementcontrol (Speklé); Speklé stelt dat afhankelijk van de aard van de activiteiten binnen een organisatie een eigen set van beheersingsmaatregelen dominant moet zijn. Hiertoe onderscheidt Speklé 5 stereotypen van managementcontrolsystemen.

 

4   Managementcontrol in de Praktijk

Hoe ziet een Managementcontrolsysteem er nu uit? Hieronder vind je een aantal organisatiemodellen die nader invulling geven aan een managementcontrolsysteem. We noemen deze modellen ook wel besturingssystemen of besturingsmodellen. Als eerste is uitgewerkt voorbeeld van het besturingssysteem (managementcontrolsysteem) van de gemeente Apeldoorn. Daarna wordt ingegaan op een aantal bekende organisatiemodellen die concrete handvatten geven voor de inrichting van een besturingsmodel.  

 
 1. Voorbeeld uitgewerkt managementcontrolsysteem; het besturingsmodel van de gemeente Apeldoorn geeft concrete invulling aan de sturingsfilosofie van de gemeente. In het besturingsmodel (of managementcontrolsysteem) zijn de sturingsprincipes waarmee het management de gemeente wil aansturen uitgewerkt. Het managementcontrolsysteem van de gemeente beschrijft de uitgangspunten voor de inrichting van de organisatie en haar processen en de wijze waarop het de medewerkers wil aansturen.

 
 1. House of Control; is een organisatiemodel die concrete handvatten biedt om op een gestructureerde en eenvoudige wijze uw besturingssysteem in te richten dan wel te verbeteren. Het House of Control concretiseert het begrip 'control' door de strategie van de organisatie consequent aan de bouwstenen van een organisatie te linken. Met behulp van het organisatiemodel 'House of Control' bouw je je eigen managementcontrolsysteem.  

 
 1. INK-Model; het INK-model is een goed voorbeeld van een managementcontrolsysteem. Het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) heeft een zelfevaluatiemodel ontwikkeld met een tiental aandachtsgebieden op basis waarvan positiebepaling en ontwikkeling tot een excellerende organisatie gerealiseerd kan worden. Begrippen als Leiderschap, Strategie, Proces- en Middelenmanagement en Medewerkers staan daarbij centraal. 

 
 1. 7S-Model (McKinsey); het 7S-model is een managementcontrolsysteem om de kwaliteit te meten van de prestaties die een onderneming levert. Met behulp van het 7S-model wordt een complexe organisatie teruggebracht naar zeven factoren. Bij een succesvolle organisatie is sprake van evenwicht tussen Strategy, Structure, Staff, Style, Systems, Skills en Shared Values. 

 

5   Gratis Scan 'In Control'

Een organisatie is 'In Control' als sprake is van goed bestuur. Een organisatie is 'In Control' als ze voorspelbaar is. Dat wil zeggen dat de organisatie zodanig functioneert dat met redelijke mate van zekerheid kan worden gesteld dat de doelstellingen worden gerealiseerd. Op basis van de scan van House of Control kun je vaststellen of jouw organisatie 'In Control' is.

 

Gratis
24 vragen
Maximaal 8 minuten
Direct resultaat!

 
 
 
 
 

Op basis van de antwoorden ontvang je een gratis advies. Met daarin concrete handvatten hoe je het besturingsmodel van jouw organisatie verbetert. Waardoor de voorspelbaarheid van de organisatie hoger wordt en tegelijkertijd de effectiviteit van de organisatie verbetert. 

Deel House of Control via Social Media