Theorie Managementcontrol

WAT BETEKENT HET WOORD CONTROL?

Over organisatiebeheersing en 'In control' zijn zijn boekenkasten vol geschreven. Op basis van de literatuur over het aansturen van organisaties en de ervaringen van House of Control worden hieronder de belangrijkste theorieën en modellen besproken. Modellen en theorieën over het aansturen van organisaties in het algemeen en over het begrip 'control' in het bijzonder.

 
 1. WAAROM IS CONTROL NODIG?; op deze pagina wordt duidelijk waarom elke organisatie een vorm van control nodig heeft. Met behulp van de Principal Agency theorie wordt duidelijk dat medewerkers niet altijd doen dat wat van hen wordt verwacht. Waardoor organisaties beheersmaatregelen nemen om te borgen dat medewerkers hun werk (toch) effectief en efficiënt uitvoeren.
 
 1. VORMEN VAN CONTROL; omdat er begripsverwarring bestaat rondom 'control' worden op deze pagina de verschillende vormen van control onderscheiden. Begrippen als interne controle, internal control en management control worden toegelicht en met elkaar vergeleken. Maar ook meer specifieke vormen van control als cost control, financial control en strategic control worden hier uitgewerkt.
 
 1. WAT IS 'IN CONTROL'?; op deze pagina wordt het containerbegrip 'In Control' gedefinieerd. Verder wordt duidelijk wat de functie van control precies is en hoe control bijdraagt aan de beheersing van de onzekerheden in en buiten de organisatie. Ook worden aanpalende begrippen als beheersing, in control zijn en goed bestuur toegelicht en met elkaar in relatie gebracht. 
 
 1. VERTROUWEN, CONTROLE OF CONTROL?; op deze pagina wordt duidelijk dat het mensbeeld dat iemand heeft grote invloed heeft op de behoefte aan 'control' binnen een organisatie. Blind vertrouwen is naïef. Alleen maar controleren werkt contra-productief. Op deze pagina wordt duidelijk hoe je vertrouwen kunt geven en toch 'in control' kan zijn. 
 
 1. HARD & SOFT CONTROLS; deze pagina gaat in op de concrete instrumenten, technieken en procedures die het management kan gebruiken bij de vormgeving van het managementcontrolsysteem. Op deze pagina wordt antwoord gegeven op de vraag hoe het management de organisatie bestuurd.
 

MANAGEMENTCONTROLSYSTEEM (MCS)

 
 1. WAT IS EEN MANAGEMENTCONTROLSYSTEEM?;op deze pagina wordt duidelijk wat een managementcontrolsysteem precies is. En wat de voornaamste ontwerpvariabelen voor het inrichten van een managementcontrolsysteem zijn. En uit welke elementen een managementcontrolsysteem is opgebouwd om zo goed bestuur mogelijk te maken. Verder worden op deze pagina de 5 belangrijkste theorieën over managementcontrolsystemen toegelicht en met elkaar vergeleken. 
 
   • Management Control Systems (Merchant); op deze pagina geeft Merchant richtlijnen voor het inrichten van een management control systeem. Merchant doet dit met behulp van Personnel-, Action- Result- and Cultural controls.  
   • Levers of Control (Simons); op deze pagina wordt duidelijk hoe Simons met Diagnostic Controls systems, Beliefsystems, Boundrysystems en Interactive Control systems op zoek gaat naar een balans tussen creatief ondernemerschap en beheersing van de organisatie. 
   • 3 Controlmechanismen van Ouchi; Ouchi stelt op basis van de transactietheorie en het menselijk gedrag hoe activiteiten het meest effectief beheerst kunnen worden. Ouchi onderscheidt daarbij drie vormen: Marktcontrol, Bureaucratische control en Clancontrol. 
   • Planning and Control Systems (Anthony); bij Antony staat bij de inrichting van een managementcontrolsysteem de planning & controlcyclus centraal. Bij dit zogenaamde cybernetisch beheersmodel staat het sturen op prestaties centraal.
   • 5 Archetypes of Managementcontrol (Speklé); Speklé stelt dat afhankelijk van de aard van de activiteiten binnen een organisatie een eigen set van beheersingsmaatregelen dominant moet zijn. Hiertoe onderscheidt Speklé 5 stereotypen van managementcontrol.
 
 1. GROEIMODEL CONTROL; 5 NIVEAUS VAN CONTROL; op deze pagina wordt duidelijk of uw organisatie 'in control' is of niet. Met behulp van het groeimodel van House of Control worden 5 niveaus van 'control' beschreven. En kunt u op basis van de doelstellingen en strategie van uw strategie bepalen of u 'in control' bent of niet. U kunt hier ook een scan uitvoeren of u 'in control' bent.
 

Voorbeelden Besturingssysteem

Hoe ziet een Managementcontrolsysteem er nu uit? Hieronder vind je een aantal organisatiemodellen die nader invulling geven aan een managementcontrolsysteem. We noemen deze modellen ook wel besturingssystemen of besturingsmodellen. Als laatste voorbeeld is opgenomen een uitgewerkt (fictief) voorbeeld van het besturingssysteem (managementcontrolsysteem) van de gemeente Apeldoorn.  

 
 1. VOORBEELD GEMEENTE APELDOORN; het besturingsmodel van de gemeente Apeldoorn geeft concrete invulling aan de sturingsfilosofie van de gemeente. In het besturingsmodel (of managementcontrolsysteem) zijn de sturingsprincipes waarmee het management de gemeente wil aansturen uitgewerkt. Het managementcontrolsysteem van de gemeente beschrijft de uitgangspunten voor de inrichting van de organisatie en haar processen en de wijze waarop het de medewerkers wil aansturen.
 
 1. HOUSE OF CONTROL; is een organisatiemodel die concrete handvatten biedt om op een gestructureerde en eenvoudige wijze uw besturingssysteem in te richten dan wel te verbeteren. Het House of Control concretiseert het begrip 'control' door de strategie van de organisatie consequent aan de bouwstenen van een organisatie te linken. Met behulp van het organisatiemodel 'House of Control' bouw je je eigen managementcontrolsysteem.  
 
 1. INK-MODEL; het INK-model is een goed voorbeeld van een managementcontrolsysteem. Het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) heeft een zelfevaluatiemodel ontwikkeld met een tiental aandachtsgebieden op basis waarvan positiebepaling en ontwikkeling tot een excellerende organisatie gerealiseerd kan worden. Begrippen als Leiderschap, Strategie, Proces- en Middelenmanagement en Medewerkers staan daarbij centraal. 
 
 1. 7-S MODEL (MC-KINSEY); het 7S-model is een managementcontrolsysteem om de kwaliteit te meten van de prestaties die een onderneming levert. Met behulp van het 7S-model wordt een complexe organisatie teruggebracht naar zeven factoren. Bij een succesvolle organisatie is sprake van evenwicht tussen Strategy, Structure, Staff, Style, Systems, Skills en Shared Values. 

Deel House of Control via Social Media