Theorie Risicomanagement

Doel van risicomanagement is om risico’s tijdig te onderkennen, de impact ervan in te schatten zodat medewerkers tijdig kunnen reageren en indien nodig passende maatregelen nemen. Daarmee verhoogd risicomanagement de voorspelbaarheid van de organisatie!

 

  • SOORTEN RISICO'S; voordat u begint met risicomanagement is handig om kennis te nemen van de verschillende soorten risico’s en de wijze waarop ze onderling samenhangen.
 
  • RISICOANALYSE; gaat in op de wijze waarop u risico’s kunt identificeren, waarderen en beheersen. Begrippen als risicobeleid, tolerantiematrix, risicostrategieën, drempelwaarde en beheersingsmaatregelen staan hierbij centraal.
 
  • RAAMWERK RISICOMANAGEMENT; in dit raamwerk zijn de 8 stappen opgenomen die u moet doorlopen om te komen tot effectief risicomanagement. Begrippen zoals risicobereidheid, risicoanalyse en beheersmaatregelen worden hier verder uitgewerkt.
 
  • HOUSE OF CONTROL; een methodiek die is ontwikkeld door House of Control waarmee u op een gestructureerde wijze al uw risicogebieden in kaart brengt. Risicogebieden zijn die organisatieaspecten waarvan de organisatie denkt dat ze daar risico kan lopen. En fungeren als het ware als een checklist zodat geen risico’s vergeten worden.
 
  • COSO ERM; is het meest gebruikte raamwerk voor het beoordelen en inrichten van risicomanagement. Ook het raamwerk van House of Control is hierop gebaseerd. Zij het dat het abstracte model is vertaald in concrete handvatten waarin de praktijkervaring van House of Control is verwerkt.
 
  • SJABLOON RISICOLOG ; in het sjabloon dat als bijlage is toegevoegd staat de minimale informatie die in een risicolog moet worden opgenomen. Je kunt een risicolog zowel met behulp van een Exel-sheet als met specifieke ICT-software ondersteunen.  
 
  • ARTIKELEN & SAMENVATTINGEN; hier vindt u enkele interessante artikelen en voorbeelden over hoe risicomanagement in de praktijk vorm wordt gegeven.

 

Deel House of Control via Social Media