Theorie Management

Onderwerpen

Over managen en leidinggeven zijn boekenkasten vol geschreven. Op basis van de literatuur over het aansturen van organisaties en de ervaringen van House of Control worden hieronder de belangrijkste theorieën en modellen besproken. Modellen en theorieën over het aansturen van organisaties in het algemeen en over het beïnvloedden van het gedrag van medewerkers in het bijzonder.

 
 1. WAT IS MANAGEMENT?; op deze pagina wordt duidelijk wat onder managen (of leidinggeven) wordt verstaan. Er worden verschillende definities en vormen van management besproken en er wordt ingegaan op de taken die de manager heeft. Begrippen als management-principes, managementstijlen en managementfilosofie worden uitgewerkt en met elkaar in relatie gebracht.    
 
 1. DE 8 ROLLEN VAN DE MANAGER; op basis van de theorie van Quinn wordt ingegaan op de verschillende rollen die een manager moet (kunnen) spelen binnen een organisatie. Quinn onderscheidt daarbij de mensgerichte-, resultaatgerichte-, innovatieve-, en taakgerichte rollen. Managers moeten zich bewust zijn van deze rollen en de wijze waarop zij hier invulling aan geven. Waarbij een goede manager aan meerdere rollen invulling kan geven.  
 
 1. MANAGEMENT- & LEIDERSCHAPSSTIJLEN; op deze pagina vindt je een chronologisch overzicht van alle leiderschapsstijlen. Elke stijl weerspiegelt de normen en waarden van een bepaalde periode. Van taakgericht leiderschap naar mensgericht leiderschap tot situationeel leiderschap. Waarbij theorieën van Blake & Mouton, Mc-Gregor, Hersey & Blanchard en Goleman centraal staan.
 
 1. DE 25 INSTRUMENTEN VAN EEN MANAGER; hier vind je de 25 meest gebruikte instrumenten die een manager tot zijn beschikking heeft om de organisatie en haar processen richting te geven en het gedrag van de medewerkers te beïnvloeden. Waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen mensgerichte- en instrumentele instrumenten. Welke instrumenten zet jij in?
 
 1. MANAGEMENT-/STURINGSVARIABELEN; op deze pagina wordt duidelijk wat de belangrijkste factoren zijn die bepalen welke instrumenten de manager al dan niet in zet. Factoren als strategie, taakvolwassenheid van de medewerkers, span of control, mensbeeld van de manager en de aard van het productieproces bepalen welke instrumenten in samenhang moeten leiden tot een effectief besturingsmodel.
 
 1. OVERLEGGEN, BEÏNVLOEDEN & BESLUITEN; de manager geeft richting aan de organisatie en haar medewerkers. Op deze pagina vind je modellen zoals de teamrollen van Belbin, de Roos van Leary en het Linkert-Pin model die de manager concrete handvatten geeft om anderen te beïnvloeden en tot goede besluiten te komen.
 
 1. DE MANAGER IN CONTROL!; op deze pagina vind je alle informatie hoe je als manager de voorspelbaarheid van jouw organisatie kunt vergroten. Een manager is 'In Control' als de bedrijfsvoering op alle niveaus dusdanig op orde is dat met redelijke mate van zekerheid kan worden gesteld dat de doelstellingen worden gerealiseerd. 
 
 1. MANAGEMENTMODELLEN; modellen en theorieën brengen de complexiteit van een organisatievraagstuk terug tot de essentie. Managementmodellen helpen managers op een gestructureerde manier en vanuit verschillende invalshoeken een organisatieprobleem te analyseren.
   
   • Soorten Managementmodellen; er zijn boekenkasten vol geschreven met managementmodellen over allerlei onderlei onderwerpen. Op deze pagina wordt op basis van het onderwerp verschillende soorten managementmodellen onderscheiden en uitgewerkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan strategie- , leiderschaps-, organisatie-, verander- en bedrijfseconomische modellen. 
   • Kwaliteitsmodellen; een organisatie kan alleen succesvol zijn als het continu zoekt naar mogelijkheden om producten, processen en de organisatie efficiënter en effectiever in te richten. Deze zoektocht naar continue verbetering van producten, processen en organisatie wordt kwaliteitsmanagement genoemd. Bekende voorbeelden hiervan zijn Lean, TQM, het INK-kwaliteitsmodel en Six Sigma. 
   • Managementstromingen; in het vakgebied Organisatie & Management staan theorieën over de inrichting en aansturing van organisaties centraal. Op deze pagina worden de theorieën besproken die een grote bijdrage hebben geleverd aan het denken over de aansturing (managen) van organisaties. Denk aan theorieën als Scientific Management, de Systeemtheorie, de Human Relations benadering en de Systeemtheorie.
   • 101 Managementmodellen; worden op deze pagina gratis uitgewerkt. Je vindt hier een uitgebreide database van de 101 bekendste modellen en theorieën die ten grondslag liggen aan de moderne organisatie. Veelal voorzien van voorbeelden uit de praktijk en een beschouwing over het nut en noodzaak van het model.

Deel House of Control via Social Media