Theorie Financiën

Onderwerpen

 
  1. BOEKHOUDEN & FINANCIËLE VERSLAGLEGGING; op deze pagina wordt ingegaan op de noodzaak van een boekhouding en de eisen die je hieraan stelt. Verder worden met behulp van voorbeelden de Winst- & Verliesrekening, de Balans en het Kasstroomoverzicht uitvoerig toegelicht en met elkaar in relatie gebracht. Verder wordt onder andere ingegaan op begrippen zoals waarderingsgrondslagen, liquiditeits- en solvabiliteitsratio's, de Gouden Balansregel, IFRS en werkkapitaal.
 
  1. INVESTERINGSANALYSE; op deze pagina wordt duidelijk wat voor soort investeringen worden onderscheiden en hoe technieken als de Netto Contante Waarde (NCW), Terugverdienperiode, de Return on Investment (ROI), Interne Rentabiliteit en het Du-Pont schema u kunnen helpen bij het selecteren van de juiste investeringen. 
 
  1. KOSTEN & KOSTPRIJZEN; op deze pagina wordt aan de hand van de theorie en rekenvoorbeelden duidelijk dat kostprijzen inzicht geven in de kostenstructuur van de organisatie. Begrippen als ABC-costing, constante kosten, bezettingsresultaat, verbijzondering van indirecte kosten, opslagcalculatiemethode en verschillenanalyse worden toegelicht en met elkaar in relatie gebracht.
 
  1. BUDGETTEN & BUDGETTEREN; op deze pagina wordt aangegeven waarom budgetten en prognoses zo belangrijk zijn en hoe ze tot stand komen. Verder worden budgetteringstechnieken zoals incrementeel budgetteren, zero bases budgeting, strategisch plannen & budgetteren en beyond budgeting uiteengezet en met elkaar in relatie gebracht.
 
  1. DOELMATIGHEID & EFFECTIVITEIT; de financiële functie heeft verder een belangrijke rol bij het doelmatiger (efficiënter) en resultaatgerichter (effectiever) maken van de bedrijfsprocessen. Op deze pagina worden de begrippen doelmatigheid en effectiviteit uiteengezet en komen instrumenten aan bod waarmee de organisatie doelmatiger en effectiever van wordt.
 
  1. FINANCIERING & FINANCIERINGSSTRUCTUUR; op deze pagina wordt duidelijk hoe je de activiteiten van een organisatie kunt financieren. En of er een optimale verhouding van het eigen- en vreemd vermogen bestaat die de waarde van de organisatie vergroot. Begrippen als hefboomeffect, vermogenskostenvoet, risicoprofiel van de organisatie en het CAPM-model worden toegelicht en met elkaar in relatie gebracht.
 
  1. TREASURY & FINANCIËLE INSTRUMENTEN; op deze pagina wordt duidelijk hoe de Treasurer de geldstromen beheerst om de liquiditeit en solvabiliteit van de organisatie te borgen. Waarbij de Treasurer gebruik maakt van derivaten als swaps, futures, opties en FRA's om risico's in de prijs van rente, valuta of aandelen af te dekken.
 
  1. TAKEN FINANCIËLE FUNCTIE; deze pagina gaat in op de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de financiële functie binnen een organisatie. En wordt ingegaan op de rolverdeling van de Boekhouder, de Controller, de Accountant, de Treasurer en de Financieel manager. Wat zijn hun taken hoe verhouden deze taken zich tot elkaar en hoe zijn deze taken in de tijd verandert?

Deel House of Control via Social Media