Theorie Inkoopmanagement

I  Inkoopstrategie & Organisatie

In deel I worden handvatten aangeboden waarmee u de uitgangspunten van uw inkoopfunctie kunt vaststellen. En wordt duidelijk wat voor consequenties deze uitgangspunten hebben voor uw inkooporganisatie. Onder andere worden de volgende begrippen uitgewerkt:

 
 1. Inkoopstrategie & Inkoopbeleid; met behulp van de C-curve wordt duidelijk welke bijdrage de inkoopfunctie levert aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen. Verder worden begrippen zoals inkoopsynergie, marktbenadering, procuratieregeling, maatschappelijk ondernemen, in-/uitbesteden en inkoopbeleid toegelicht en met elkaar in relatie gebracht. 
 2. Inkoopsamenwerking; op deze pagina wordt duidelijk welke voordelen je kunt behalen door met andere partijen samen te gaan inkopen. Met behulp van de Snelwegmatrix worden de verschillende vormen van samenwerking uitgewerkt. 
 3. Inkoopproces & E-procurement; op deze pagina staan de 7 stappen van het inkoopproces uitgeschreven. En welke maatregelen je kunt nemen om de rechtmatigheid van de inkopen te borgen. Verder wordt hier ingegaan op de mogelijkheden om het inkoopproces geautomatiseerd te ondersteunen. 
 4. Inkooporganisatie & Profielen inkopers; op deze pagina worden de overwegingen weergegeven om de inkooporganisatie centraal dan wel decentraal te organiseren. Verder wordt ingegaan op de competenties waarover een inkoper moet beschikken. 
 5. Inkoopprestatiemeting; op deze pagina wordt duidelijk hoe je de prestaties van de afdeling inkoop kunt vertalen in concrete prestatie-indicatoren. En hoe je met behulp van de planning & controlcyclus deze prestaties in de tijd kan volgen. 
 

II  Leveranciersmanagement

In deel II staan de eerste vier stappen van het inkoopproces centraal. Het gaat om het inventariseren en het specificeren van de inkoopbehoefte en het selecteren en contracteren van leveranciers. Met leveranciersmanagement wordt bedoeld het optimaliseren van het leveranciersbestand én de relaties met deze leveranciers om kostenvoordelen te behalen en de prestaties van de leveranciers te verbeteren. De volgende onderwerpen komen daarbij aan bod:

 
 1. Inkoopanalyse; hier wordt duidelijk hoe je door een analyse van je financiële administratie zicht krijgt op de inkooppakketten die je inkoopt en bij welke leveranciers je dat doet. Ook wordt aangegeven wat de toegevoegde waarde is van een inkoopanalyse.
 2. Strategie per Inkooppakket; met behulp van de Kraljic-matrix wordt op basis van het financieel- en strategisch belang de inkoopstrategie per inkooppakket bepaald. Met de Kraljic-matrix wordt duidelijk dat afhankelijk van het soort product (strategische-, routine- of hefboomproducten) je een bepaalde relatie met de de leverancier moet aangaan.
 3. Specificeren Inkooppaketten; op deze pagina wordt duidelijk hoe je een eenmaal vastgesteld inkooppakket kunt specificeren. Ook wordt duidelijk dat de wijze waarop je de functionele en technische specificaties beschrijft bepaald met welk aanbod leveranciers zullen komen. 
 4. Selecteren leveranciers; op deze pagina worden begrippen als marktonderzoek, selectiecriteria en gunningscriteria toegelicht. Zodat duidelijk wordt hoe je een vastgesteld inkooppakket bij de goedkoopste en kwalitatief beste leverancier kan inkopen.
 5. Overheidsinkopen & Europees aanbesteden; op deze pagina wordt duidelijk waarom inkopen door overheidsorganisaties aan extra eisen moet voldoen. En uit wat voor 'soort' aanbestedingen een overheidsorganisatie kan kiezen.
 

III  Contractbeheer

In deel III staat de uitvoering van het inkoopcontract centraal. Het gaat om de laatste drie stappen van het inkoopproces: het bestellen, het bewaken en de nazorg. Begrippen als leveranciersmeetsysteem, relatiebeheer, documentenbeheer en kostenmanagement staan hier centraal.

 
 1. Contractbeheer; op deze pagina worden begrippen als contractbeheer, relatiebeheer, leveranciersprofielen, leveranciersmeetsysteem en optimalisatie orderrealisatieproces toegelicht en met elkaar in relatie gebracht. 
 2. Hoe kan ik besparen op de inkopen?; op deze pagina wordt duidelijk dat het grootste besparingspotentieel van een organisatie vaak niet zit in het (nog) beter onderhandelen met de leverancier. De grootste besparingen worden in de eerste stappen van het inkoopproces gerealiseerd voordat met de leveranciers wordt onderhandeld.

Deel House of Control via Social Media