Derivaten / Swap

Wat is een Swap?

Het woord Swap is afkomstig van het Engelse werkwoord "to swap" (ruilen, omwisselen). Een swap is een derivaat waarbij een partij een bepaalde kasstroom of risico wisselt tegen dat van een andere partij. De koper van een swap beschermt zich tegen veranderingen in rentetarieven, valutakoersen of ander soortige kostensoorten of opbrengsten.
 
 • Payer swap; bij een payer swap wordt een vaste prijs betaald en een variabele prijs ontvangen. In het geval van een renteswap dekt men zich in tegen een prijsstijging van rente.
 • Receiver swap; bij een receiver swap wordt er een variabele prijs betaald en een vaste prijs ontvangen. Dit is winstgevend als een prijsdaling van de rente, aandeel of vreemde valuta wordt verwacht.
 

Voorbeeld

Een klein voorbeeld. De Computerwinkel (die op deze website als voorbeeld wordt gebruikt) heeft een lening afgesloten met een variabele rente. Het management van De Computerwinkel verwacht dat de rente gaat stijgen en wil daarom dit risico gaan afdekken. Hiervoor sluiten zij een Swap af met een andere partij die een ook lening heeft, zij het met een vaste rente. En deze partij is juist van mening dat de rente zal gaan dalen.
 
 • Renteswap; de ruil bij deze swap bestaat eruit dat De Computerwinkel de vaste rentelasten van de andere partij overneemt. Terwijl de andere partij de variabele rente van de lening van De Computerwinkel op zich neemt. 
 • Rent daalt; de rente gaat niet stijgen maar daalt. De Computerwinkel maakt dus een verlies op de Swap. De computerwinkel heeft zich immers verplicht om vaste rentelasten van de andere partij te betalen. Zij behalen als gevolg van de swap geen rentevoordeel op hun lening met viarabele rente.  
 

Werking van een Swap

Bij het aangaan van een swap transactie wordt in beginsel géén premie betaald. De startwaarde is nihil aangezien de netto contante waarde van beide elementen van de swap, bijvoorbeeld het vast rentende deel en het variabel rentende deel, op het moment van afsluiten gelijk is.

 
 • Na het startmoment kunnen beide elementen door marktontwikkelingen een afwijkende waarde gaan krijgen. Indien bijvoorbeeld de marktrente daalt, dan stijgt de contante waarde van de kasstroom van de vaste rente. Dit is een nadeel voor de betaler van de vaste rente en een voordeel voor de ontvanger.
 • Als gevolg hiervan daalt de marktwaarde van de payer swap, terwijl de marktwaarde van de receiver swap stijgt. Bij een stijgende marktrente wordt dit effect gespiegeld. Aan het einde van de looptijd van een swap is de marktwaarde altijd nul.
 

Margin call

Indien de marktwaarde van een swap, positief of negatief, aanzienlijk oploopt, kan dit betekenen dat een potentiële vordering op een tegenpartij dermate stijgt dat één van de partijen een onacceptabel kredietrisico loopt. Om dit kredietrisico te ondervangen worden tussen de partijen afspraken gemaakt om tijdens de looptijd onderpand te storten, de zogenaamde margin calls. In het contract staan afspraken over deze margin calls zoals een drempelbedrag (threshold) en een minimum onderpand bedrag (minimum transfer amount).

 

Soorten Swaps

Het wisselen van een kasstroom of risico kan betrekking hebben op verschillende grootheden. Swaps kennen we dan ook in verschillende vormen en maten. Waarbij steeds het ruilen van een risico (rentewijziging of wijziging van waarde van valuta) centraal staat.
 
 • Renteswap; de renteswap is een ruiltransactie die geschiedt op een internationale financiële markt, waarbij partijen de rentebetalingen gedurende de looptijd, of een deel van de looptijd, tegen elkaar ruilen. De koper van een renteswap beschermt zich tegen renterisico's. De koper kan zo kiezen om een lopende lening tegen een variabele rente niet om te zetten in een nieuwe lening, maar met de swap het renterisico af te dekken. 
 • Valutaswap; de valutaswap is een transactie waarbij twee partijen met elkaar overeenkomen voor een bepaalde tijd valuta met elkaar te ruilen. Een dergelijke transactie zal door een bedrijf uitgevoerd worden, wanneer ze op een zeker moment in een bepaalde valuta een overschot heeft en in een andere valuta een tekort, maar wel verwacht dat zij dat overschot op een bepaald moment weer nodig zal hebben. Wanneer bijvoorbeeld een Nederlands bedrijf een verkoop doet in dollars, en weet dat zij over drie maanden een leverancier ook in dollars moet betalen, dan kan ze er voor kiezen niet tweemaal een wisseltransactie uit te voeren, maar om een valutaswap af te spreken. 
 • Credit default Swap; deze swap lijkt wel wat op een kredietrisicoverzekering. Men tracht op deze wijze het swap (CDS) risico dat een wederpartij zijn of haar verplichtingen niet meer nakomt af te dekken. Tegen betaling van een bepaald bedrag garandeert de ene partij jegens de andere dat hij dit risico overneemt. Voorbeeld: Fabrikant A heeft 2 miljoen van Bank B geleend. Bank B dekt het risico af door een CDS te sluiten met partij C (vaak eveneens een bank). B betaalt gedurende de looptijd ieder jaar 100.000 aan C. Op een bepaald moment gaat A failliet, terwijl er nog 1,6 miljoen openstaat. C zal in dat geval 1,6 miljoen aan B betalen. 
 • Total return Swap; in een total return swap garandeert de ene partij de andere partij alle opbrengsten van een bepaalde asset. Deze partij krijgt hiervoor vaste van tevoren afgesproken betalingen in de plaats. Onder de opbrengsten valt meestal zowel rente als dividend. 
 • Swaption; swaption is eigenlijk een andere derivaat dan de swap maar ligt wel sterk in het verlengde van den Swap. Swaption is een soort voorcontract waarin je samen vastlegt in de toekomst een Swap af te sluiten.

Deel House of Control via Social Media