Model Strategieontwikkeling

In 9 Stappen naar een effectieve strategie

Op de pagina Theorie van de Strategie wordt een theoretisch beschouwing gegeven over wat een strategie nu precies is. Aan welke factoren een effectieve strategie moet voldoen. En hoe het proces van strategieontwikkeling kan verlopen. Op deze pagina worden de verschillende theorieën over strategievorming vertaald in een concreet Strategieontwikkelingsmodel. Dit model onderscheidt negen stappen om te komen tot een effectie strategie.
 

Stap 1 Herpostionering

asdfasdfasdfasdf
 

Stap 2   Missie & Visie

dafsdfadfad
 
 • MISSIE, VISIE & STRATEGIEMODEL; er bestaat binnen het vakgebied strategisch management veel verwarring over begrippen als missie, visie, strategie, doelen en doelstellingen. In dit model, dat is ontwikkeld door House of Control, worden deze begrippen toegeleicht en met elkaar in relatie gebracht. Zodat een eenduidige begrippenkader onstaat van waaruit een strategie ontwikkeld kan worden.
 • HET ASHRIDGE MISSIE MODEL; Campbell benadrukt het belang van het hebben van een goede missie.Campbell heeft een model ontwikkeld waarmee een goede missie kan worden geformuleerd. Waarbij de missie een afgeleide is van de marktpositionering en lange termijn doelstellingen EN die de identiteit en cultuur van de organisatie weerspiegelt.
 

Stap 3 Productportfolio / Product-Markt-Combinaties

 
afasdfasdfasdf
 
 •  ABELL-MODEL; Door toepassing van het Abell model kun je snel zie n met welke technologieën en producten een onderneming op de markt actief is, en op welke doelgroep ze inspelen. Er wordt dus duidelijk gemaakt wat het werkterrein is waarop de onderneming actief is.
 • BCG-MATRIX; is een model waarmee het portfolio (verzameling van product-marktcombinaties) van een onderneming in kaart wordt gebracht. (Dog, Star....) Door de huidige portfolio af te zetten tegen het onderscheidend vermogen van de organisatie en de kansen die zich in de markt voordoen kunnen beslissingen worden genomen over de toekomstige portfolio en strategie.
 • ADL-MATRIX; is een strategisch en marketingmodel waarmee je de aantrekkelijkheid van de verschillende productgroepen van een organistie kunt beoordelen. De aantrekkelijkheid wordt volgens dit model bepaald door de concurrentiepositie van de productgroep en de fase van de productlevenscyclus waarin de betreffende productgroep zit.
 • PRODUCTLEVENSCYCLUS; elk product of dienst maakt een fase van introductie, groei, volwassenheid en neergang door. Door de eigen portfolio af te zetten tegen de productlevenscyclus wordt het makkelijker om strategische beslissingen te maken voor wat betreft de product-marktcombinaties.
 • MC-KINSEY MATRIX (MABA-MODEL); in een MaBa Analyse, dat staat voor Market Attractiveness Business position Assesment, wordt een portfoliomatrix opgesteld. Net zoals in de BCG-matrix. Zij het dat in het MaBa-model de productgroepen ook worden beoordeld op veel meer factoren dan alleen het marktaandeel en de marktgroei (zoals bij de BCG-matrix het geval is).
 

Stap 4   Marktanalyse

Voordat strategische opties geformuleerd kunnen worden zal er een uitgebreide interne en externe analyse moeten plaatsvinden. De uitkomsten van deze analyse dienen als input voor de SWOT. De Marktanalyse (externe analyse) geeft antwoord op de vraag welke kansen en bedreigingen zich in de omgeving van de organisatie voordoen. En welke marktposities voor de organisatie interessant c.q. winstgevend kunnen zijn. Een marktanalyse omvat onder andere (1) een macro-economiche analyse, (2) een afnemersanalyse, (3) een analyse van de potentiele winstgevenheid van de markt, (4) een analyse van de concurrenten, (5) een distributieanalyse en (6) een stakeholderanalyse. Voor een marktanalyse worden vaak de volgende modellen gebruikt:
 
 • DESTEP-MODEL; dit model geeft concrete handvatten voor de macro-economische analyse. Het DESTEP-model geeft inzicht in de culturele-,markt-, politieke, technologische- en economische factoren die van invloed zijn op de markt waar de organisatie in actief is.
 • ABCD-ANALYSE; geeft inzicht in de aantrekkelijkheid van de markt waarin een organisatie actief is. Waarbij ABCD staat voor de analyse van Afnemers, Bedrijfstak, Concurrentie en Distributie. De ABCD-analyse ...
 • VIJFKRACHTENMODEL VAN PORTER; is een strategisch model dat uitgaat van vijf krachten die de aantrekkelijkheid van een markt bepalen. Door het model uit te werken kan er een inschatting gemaakt worden over de relatieve aantrekkelijkheid van een bedrijfstak. Hierop kan de strategie van een organisatie afgestemd worden.
 • CONCURRENTEN ANALYSE; is een strategiemodel de sterke en zwakke punten van de concurrenten in kaart brengt. Om zo de concurrentievoordelen van de eigen organisatie en die van de verschillende concurrenten inzichtelijk te hebben. Zodat je daar als organisatie op in kan inspelen.
 • DE 6W's VAN FERREL; De 6W-methode is een strategiemodel dat je helpt om het gedrag van afnemers te analyseren. Door zes vragen over het gedrag van consumenten te beantwoorden worden kansen en bedreigingen in de markt geïdentificeerd. Het gaat om de vragen Wie, Wat, Waar, Waarom en Wanneer.
 • STAKEHOLDERANALYSE; asdfasdf
 

Stap 5   Organisatieanalyse

De marktanalyse geeft inzicht in welke marktposities voor de organisatie mogelijk interessant c.q. winstgevend kunnen zijn. De organisatieanalyse (interne analyse) geeft antwoord op de vraag waar de organisatie goed is. En waarin niet! Met de interne analyse bepaal je waar het onderscheidend vermogen van de organisatie zit. De interne analyse geeft invulling aan de Strengths and Weakeness van het SWOT-model. Voor de interne analyse worden de volgende modellen gebruikt.
 
 • 7 S-MODEL MC-KINSEY; met dit model kun je op een gestructureerde manier de sterke en zwakke punten van een organisatie in kaart brengen. Met behulp van het 7S-model wordt een complexe organisatie teruggebracht dezeven factoren Strategy, Skills, Staff, Systems, Style, Structure en Shared Values.
 • WAARDEKETEN VAN PORTER; Porter stelt dat concurrentievoordeel door de gehele organisatie tot stand komt. Door de organisatie op te splitsen in een aantal groepen van activiteiten en deze daarna tot in detail te analyseren kan worden vastgesteld welke activiteiten tot het onderscheidend vermogen van de organisatie behoren. En welke niet!
 • MC-KINSEY MATRIX / MABA-MODEL; in een MaBa Analyse, dat staat voor Market Attractiveness Business position Assesment, wordt een portfoliomatrix opgesteld. Net zoals in de BCG-matrix. Zij het dat in het MaBa-model de productgroepen ook worden beoordeld op veel meer factoren dan alleen het marktaandeel en de marktgroei (zoals bij de BCG-matrix het geval is).
 • KERNCOMPETENTIES (HAMEL & PRAHALAD); Een kerncompetentie of kernkwaliteit is eigenlijk niets anders dan “iets” unieks of “iets” wat een onderneming goed kan Volgens Hamel en Prahalad is het concurrentievoordeel van een onderneming hiervan afhankelijk. De mate waarin een onderneming in staat is kernkwaliteiten of kerncompetenties te identificeren en te ontwikkelen bepaalt het succes van de onderneming.
 

Stap 6 SWOT-analyse

Een SWOT-analyse vloeit voort uit de interne en externe analyse. De uitkomsten hiervan, sterktes en zwaktes uit de interne analyse en de kansen en bedreigingen uit de externe analyse, zullen vervolgens overzichtelijk in kaart worden gebracht om zo reële strategische opties te formuleren.
 

Stap 7 Strategische opties

Op basis de SWOT-analyse en de bijbehorende Confrontatiematrix wordt duidelijk waar de kansen en bedreigingen voor de organisatie liggen. Op de pagina Strategische opties vind je een totaal overzicht van mogelijke strategische opties. Van productdifferentiatie tot verticale integratie. Van Back to Basic tot kostenleiderschap. Om de strategische opties in kaart brengen worden de volgende modellen veel gebruikt.  
 
 • ANSOFF-MODEL - GROEISTRATEGIEEN; is een hulpmiddel bij het formuleren van groeistrategieën. Door de factoren product/portfolio en concurrentie/markt ontstaan de vier groeistrategieën van Ansoff; marktpenetratie, productontwikkeling, marktontwikkeling en diversificatie.
 • GENERIEKE CONCURRENTIESTRATGEGIEEN (PORTER); de generieke strategieën van Porter (Kostleiderschap, Differentiatie en Focus) helpen bij het kiezen van een goede concurrentiestrategie. Porter benadrukt dat er keuzes gemaakt moeten worden anders blijft een organisatie “stuck in the middle”.
 • BLUE OCEAN STRATEGY; deze theorie stelt dat organisaties de concurrentiestrijd op bestaande markten niet moet aangaan. Maar dat organisaties zich moeten richten op ongerepte markten waar de markt nog gedefinieerd moet worden en de concurrentie niet of nauwelijks aanwezig is. Kim en Mauborgne spreken in het laatste geval van 'Blauwe oceanen'.
 • KERNCOMPETENTIES (HAMEL & PRAHALAD); Een kerncompetentie of kernkwaliteit is eigenlijk niets anders dan “iets” unieks of “iets” wat een onderneming goed kan Volgens Hamel en Prahalad is het concurrentievoordeel van een onderneming hiervan afhankelijk. De mate waarin een onderneming in staat is kernkwaliteiten of kerncompetenties te identificeren en te ontwikkelen bepaalt het succes van de onderneming.
 • CONCURRENTIESTRATEGIEEN VAN KOTLER; is een handige techniek om de concurrentie in de markt in kaart te brengen (analyse). Nadat duidelijk is hoe de concurrentie in elkaar steekt onderscheidt Kotler vier mogelijke strategieën (Frontaal aanval, Passeer aanval, Flank aanval en de Guerrilla aanval).
 • WAARDESTRATEGIEEN (TREACY & WIERSEMA); de waarde die een klant ervaart bij een product of dienst verschilt per klant.Het strategiemodel stelt dat een organisatie alleen concurrentievoordeel kan behalen als de organisatie op een specifieke klantbehoefte inspeelt (Operational Excellence, Productleadership en Customer Intimacy).
 

Stap 8 Impactanalyse

In Stap 8 van het strategie ontwikkelmodel worden de strategische opties tegen elkaar afgewogen. Met de impactanalyse wordt de zogenaamde Srategic Gap vastgesteld. De Strategic Gap bepaald de route van de huidige strategie naar de nieuwe strategie. De Strategic Gap kan per strategische optie sterk verschillen. Daarom wordt van elke strategische optie een impactanalyse opgesteld. In de praktijk worden hiervoor de volgende instrumenten gebruikt:
 
 • FOETSJE-MODEL; met behulp van dit model kun je de strategische opties die uit de SWOT-analyse naar voren komen toestsen op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Dit door elke strategische optie te toetsten op de 7 elementen van het FOETSJE-MODEL (Financieel, Organisatorisch, Economisch, Technologisch, Sociaal, Juridisch en Ethisch).
 • SFA-MATRIX; deze matrix wordt gebruikt om strategische opties te toetsen en tegen elkaar af te wegen. Zo is het mogelijk om uit de strategische opties die uit de SWOT-analyse naar voren komen de juiste keuze te maken. Het toetsingskader wat hiervoor wordt gebruikt bestaat uit drie factoren; geschiktheid, haalbaarheid en aanvaardbaarheid.
 • SCENARIOANALYSE;

  Stap 9 Strategiekeuze 

  Foetjei model en ander model
   

  Strategie

Deel House of Control via Social Media