Strategie & Marktpositionering

Strategie / Marktpositionering

Vaak wordt met strategie bedoeld het positioneren van de organisatie in de markt. Terwijl strategie ook wordt uitgelegd als een strategisch plan om de doelen te halen. Hier wordt strategie als marktpositionering verder uitgewerkt. De strategie van de organisatie, de manier waarop een organisatie zich onderscheidt van andere marktpartijen, is veruit het belangrijkste sturingsinstrument van een organisatie. Alle andere onderdelen van de organisatie (processen, financiën en systemen) moeten daarop zijn afgestemd. Er bestaat veel literatuur over 'strategie'. Om hier structuur in aan te brengen is voor de volgende onderverdeling gekozen:
 
  • DE THORIE; op deze pagina wordt een samenvatting gegeven van theoretische beschouwingen over het begrip strategie. Zo komen de 5P's van Mintzberg aan bod en worden de 10 strategiescholen die Mintzberg onderscheid toegelicht.
  • STRATEGIEMODELLEN; op deze pagina worden de 15 belangrijkste strategiemodellen uitgewerkt. Modellen als het SWOT-model, de BCG-matrix, het Vijfkrachtenmodel van Porter, de kerncompetenties van Hamel en Prahalad en de groeistrategieën van Ansoff staat daarbij centraal. Duidelijk wordt dat een goede analyse van de markt en van de eigen organisaties bepalend zijn voor een goede marktpositionering.
  • STRATEGY QUOTES; op deze pagina worden 30 definities dan wel uitwerkingen van het begrip strategie weergegeven. Hiermee ontstaat een snel een beeld wat een strategie precies is en wat het belang van een goede strategie is.
  • MISSIE, VISIE & STRATEGIEMODEL; in de theorie en in praktijk worden begrippen als missie, visie, strategie, doelen en doelstellingen door elkaar worden gebruikt. Vaak wordt met strategie bedoeld het positioneren van de organisatie in de markt. Terwijl strategie ook wordt uitgelegd als een strategisch plan om de doelen te halen. Ook worden temen als doelen en doelstellingen door elkaar gebruikt. Om helderheid in het gebruik van strategische termen te verschaffen heb ik een model ontwikkeld waarin de verschillende begrippen worden toegelicht en met elkaar in relatie worden gebracht.
 

Strategieontwikkelmodel

uitwerking model....
 

Kostenleiderschap versus Differentiatie

Grofweg zijn er twee strategieën die een (commerciële) organisatie kan kiezen om zichzelf te positioneren. Die van de kostenleiderschap en de die van de differentiatie. De keuze voor een van de twee heeft grote consequenties voor de organisatie. Een organisatie die zich positioneert op basis van Kostleiderschap is fundamenteel anders dan een organisatie die zich onderscheidt op basis van differentiatie (zie tabel).
 
Sommige theoretici geven aan een organisatie moet kiezen tussen 1 van deze twee strategieën. Doe de organisatie dat niet dat blijft de organisatie 'Stuck in the Middle'. En zal het de middelmaat nooit ontstijgen met alle gevolgen van dien. Op de pagina Strategiemodellenzijn meerdere mogelijke (sub)strategieën uitgewerkt:
 
 

Voorbeelden

Voor het succes van een organisatie is het dus zaak om een strategische keuze te maken. Op basis van marktonderzoek en een organisatieanalyse wordt bepaald hoe het onderscheidend vermogen van de organisatie ten gelde wordt gemaakt. In onderstaande tabel wordt duidelijk hoe organisaties hun strategie formuleren.

Deel House of Control via Social Media