Soorten risico's

Verschillende typen Risico's

Op basis van het Enterprise Risk Management van COSO heeft House of Control een Raamwerk Risicomanagement ontwikkeld. Het raamwerk omvat 8 stappen die u moet doorlopen om met succes risicomanagement in uw organisatie te introduceren of te verbeteren.Om tot een effectief risicomanagementsysteem te komen is het van belang om een aantal begrippen beter te duiden. Op deze pagina worden de verschillende soorten risico's kort toegelicht; 

 
  1. Strategische, tactische en operationele risico’s; veelal wordt deze categorisering gebruikt om het soort risico te duiden. Veelal in combinatie met het begrip risicogebieden. Probeer uw risicomanagement niet allen op de concrete operationele risico’s te richten maar ook op de tactische en strategische risico’s.
 
  1. Risicogebieden; geven een beeld van de risico’s die een organisatie kan lopen. Risicogebieden zijn die organisatieaspecten waarvan de organisatie denkt dat ze daar risico kan lopen. En fungeren als het ware als een checklist zodat geen risico’s vergeten worden. Denk hierbij aan inkopen, treasury activiteiten, projectmanagement, etc. Om er zeker van te zijn dat u geen risico’s ‘vergeet’ hanteert House of Control haar eigen diagnose model het House of Control.   
 
  1. Imago- en financiële risico’s; binnen organisaties die werkzaam zijn in een maatschappelijke context wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen imago- en financiële risico's. Daarmee wordt dan aangegeven dat het risicoprofiel van de organisatie in termen van financiële stabiliteit en een goede reputatie wordt uitgedrukt. 
 
  1. Bruto en netto risico’s; een bruto risico is de inschatting van een risico zonder daarbij eventueel aanwezige beheersmaatregelen in ogenschouw te nemen. Een netto (rest) risico is het risico waarbij de huidige aanwezige beheersmaatregelen wel in beschouwing worden genomen.
 
  1. (Niet) beïnvloedbare risico’s; zowel beïnvloedbare als niet beïnvloedbare risico’s maken onderdeel uit van het risicomanagement. Immers ook niet beïnvloedbare risico’s kunnen de continuïteit van uw organisatie bedreigen. En hoewel het risico niet beïnvloedbaar is zijn er waarschijnlijk wel maatregelen die de consequenties van het risico kunnen verkleinen. Voorbeeld van een niet beïnvloedbare risico zijn macro-economische ontwikkelingen.
 
  1. Kwantificeerbare risico’s; binnen het risicomanagement wordt onderscheid gemaakt tussen kwantificeerbare en niet kwantificeerbare risico's. Risico’s die niet kwantificeerbaar zijn worden op een andere wijze gewaardeerd. Zo wordt bijvoorbeeld reputatieschade uitgedrukt in het aantal negatieve persberichten.
 

In het Raamwerk Risicomanagement worden de verschillende soorten risico's verder uitgewerkt en met elkaar in relatie gebracht.

Deel House of Control via Social Media