Risicobewustzijn / Risicomanagement

Reputatieschade

Stap 4 in het Raamwerk Risicomanagement is het creëren van risicobewustzijn. Veel risico’s zijn te onderkennen, vast te leggen, te kwantificeren en te beheersen. De praktijk leert echter dan niet het risicomanagementsysteem maar de organisatiecultuur bepalend is voor de wijze waarop met risico’s in het bedrijf wordt omgegaan.

Organisaties komen te vaak in het nieuws als gevolg van mismanagement, of nog erger, frauduleus handelen. Dit gaat ten koste van de reputatie van de organisatie. En juist deze reputatie is vaak de belangrijkste waarde van organisaties. Daarmee vormt de bestuurscultuur naast de organisatiecultuur een risico dat expliciete aandacht vraagt. Begrippen als organisatiecultuur en bestuurscultuur zijn brede en abstracte begrippen. House of Control adviseert geen zware cultuurtrajecten. In de praktijk blijkt dat de organisatiecultuur door twee factoren kan worden beïnvloed:


  1. Kernwaarden; het is de taak voor bestuurders om inhoud te geven aan de organisatiecultuur. De organisatiecultuur moet niet alleen inspirerend zijn. De organisatiecultuur omvat ook de gewenste houding en gedrag. Dit wordt door organisaties veelal vormgegeven door de kernwaarden van de organisatie vast te stellen als drager van de organisatiecultuur.
  2. Tone at the top; belangrijke voorwaarde naast het vaststellen van de kernwaarden, is dat de kernwaarden ook als zodanig worden beleefd. Voorbeeldgedrag van bestuurders en management is van essentieel belang voor de juiste organisatiecultuur en risicobewustzijn. Als bijvoorbeeld integriteit een belangrijke waarde is dan is het niet handig als de bestuurder wel snoepreisjes accepteert.

Voor het creëren van risicobewustzijn is stap 5 van het Raamwerk Risicomanagement, het vastleggen van Taken en Verantwoordelijkheden, een belangrijke voorwaarde.

Deel House of Control via Social Media