Risicobeleid / Risicomanagement

Risicobeleid

Nadat de uitgangspunten zijn geformuleerd is het vaststellen van het risicobeleid de tweede stap van het Raamwerk Risicomanagement. Dat is nodig om richting te geven aan het risicomanagement binnen uw organisatie. Risicobeleid omvat de volgende aspecten:


  1. risicovisie; in de risicovisie  wordt omschreven waarom er aan risicomanagement wordt gedaan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het waarborgen van de financiële stabiliteit en de bescherming van de reputatie. 
  2. Risicobereidheid; met het bepalen van de risicobereidheid wordt aangegeven welke mate van risico acceptabel is voor het behalen van de doelstellingen. Een woningcorporatie heeft dat als volgt beschreven: "Als maatschappelijk ondernemer kiezen wij voor een risico averse en behoudende positie."
  3. Risicomanagementdoelstellingen; door het expliciet formuleren van risicomanagementdoelstellingen wordt in feite het maximaal geaccepteerd risicoprofiel vastgesteld waaraan alle betrokkenen zich kunnen spiegelen. Zo kan het streven naar financiële stabiliteit concreet vorm worden gegeven door liquiditeits- en solvabiliteitsnormen te formuleren.
  4. Risicotoleranties; door het opnemen van risicotoleranties geeft het management aan welke risico’s wel of niet gewenst zijn. Veelal worden risicotoleranties gedefinieerd als een maximale afwijking van een specifieke doelstelling. Risico’s met een impact van > 1% van het afdelingsbudget worden gemanaged. Of alle risico’s die de reputatie van de organisatie bedreigen worden per definitie in het MT behandeld.
  5. Risicostrategie; met behulp van de risicostrategieën wordt aangegeven hoe met bepaalde risico’s wordt omgegaan. Zo heeft een gemeente waar House of Control succesvol een risicomanagementsysteem heeft geïmplementeerd besloten om alle risico’s die het imago van de gemeente bedreigen per direct op de agenda van het MT te plaatsen.
  6. Planningshorizon; geeft het tijdsbestek aan van de risico’s die bij het risicomanagement worden betrokken. Veelal ligt de planningshorizon rond de 5 jaar. Gebeurtenissen die zich daarna nog mogelijk kunnen voordoen worden buiten beschouwing gelaten.

Deel House of Control via Social Media