Raamwerk Risicomanagement

Raamwerk Risicomanagement

Op basis van het Enterprise Risk Management van COSO heeft House of Control een raamwerk ontwikkeld. Het raamwerk omvat 8 stappen die u moet doorlopen om met succes risicomanagement in uw organisatie te introduceren of te verbeteren. Het Raamwerk Risicomanagement is in pdf-formaat beschikbaar.
 
  1. Stap1 UITGANGSPUNTEN; hier worden de voorwaarden beschreven voor effectief risicomanagement. Denk daarbij onder andere aan begrippen als integraal risicomanagement, risicomanagement als lijnverantwoordelijkheid en risicobewustzijn. 
  2. Stap2 RISICOBELEID; door het formuleren van de risicobereidheid, een risicovisie, risicomanagementdoelstellingen én het vaststellen van risicotoleranties geeft u richting aan het gewenste risicoprofiel van uw organisatie.
  3. Stap3 RISICOANALYSE; gaat in op de wijze waarop u risico’s kunt identificeren, waarderen, prioriteren en beheersen. Met behulp van risicoanalyse stelt u het risicoprofiel van de organisatie op. Waarbij de risicotolerantiematrix een belangrijke rol speelt. 
  4. Stap4 RISICOBEWUSTZIJN; gaat in op de invloed die de organisatiecultuur heeft op de manier waarop medewerkers in de praktijk reageren op risico’s. En de invloed van het management hierop (Practise what you preach!).
  5. Stap5 TAKEN & BEVOEGDHEDEN; deze pagina gaat in op de rol van het management, medewerkers, de interne en externe accountant én de toezichthouder die zij in het kader van risicomanagement vervullen.
  6. Stap6 RAPPORTAGE; op basis van vastgestelde taken en bevoegdheden én de waardering van de onderkende risico’s dient er communicatie plaats te vinden zodat er daadwerkelijk gestuurd kan worden op risico’s.
  7. Stap7 ICT-ONDERSTEUNING; hier wordt ingegaan op de vraag hoe je risicomanagement geautomatiseerd kan ondersteunen. Gebruiken we specifieke tooling? Of volstaat een relatief eenvoudig Exel-overzicht?
  8. Stap8 WEERSTANDSVERMOGEN; is de organisatie kapitaalkrachtig genoeg om risico’s die zich gaan voordoen op te vangen?

Deel House of Control via Social Media