Missie, Visie en Strategiemodel

Missie, Visie en Strategiemodel

In de theorie en in praktijk worden begrippen als missie, visie, strategie, doelen en doelstellingen door elkaar heen gebruikt. Vaak wordt met strategie bedoeld het positioneren van de organisatie in de markt. Terwijl strategie ook wordt uitgelegd als een strategisch plan om de doelen te halen. Ook worden temen als doelen en doelstellingen door elkaar gebruikt. Om helderheid in het gebruik van strategische termen te verschaffen heb ik een model ontwikkeld waarin de verschillende begrippen worden toegelicht en met elkaar in relatie worden gebracht.
 
  1. MISSIE; op deze pagina wordt aan de hand van voorbeelden van missies van bekende organisaties het nut en noodzaak van een missie uiteengezet. Verder zijn er handige tips om de missie van uw organisatie aan te scherpen.
  2. VISIE; op deze pagina wordt duidelijk hoe je met een het opstellen van een visie de lange termijn ambitie van een organisatie verwoord. Op zodanige wijze dat deze medewerkers richting geeft in hun dagelijkse werkzaamheden en klanten bindt aan de organisatie. 
  3. STRATEGIE / MARKTPOSITIONERING; op deze pagina worden praktische handvatten aangereikt over hoe je een organisatie binnen een markt kan positioneren. Verder vind je hier 20 uitgewerkte strategiemodellen, een theoretische uitzetting van het begrip strategie en een twintigtal prikkelende quotes over wat strategie nu precies is. 
  4. DOELEN; hier wordt duidelijk hoe je abstracte begrippen als missie, visie en strategie concreet kunt maken. Door het formuleren van lange termijn doelen wordt de koers voor de eerste 7 jaar vastgelegd. Waarbij de eerste mijlpaal de basis vormt voor het strategisch plan.
  5. STRATEGISCH PLANNEN/BUDGETTEREN; op deze pagina wordt duidelijk hoe de lange termijn doelen worden vertaald in plannen voor de verschillende afdelingen. Op basis van de strategie en doelen worden plannen, doelstellingen en budgetten voor de komende periode opgesteld. Dit noemen we het strategisch plan.
  6. PLANNING & CONTROLCYLUS; de doelen zullen alleen gerealiseerd worden als de organisatie in staat is de strategie in de dagelijkse operatie te verankeren. Om dit borgen zal het strategisch plan centraal moeten staan in de planning & controlcyclus van de organisatie. De planning & controlcyclus geeft inzicht in de mate waarin deze doelstellingen gerealiseerd worden. Zodat (bij)sturing mogelijk wordt. Begrippen als de Deming Cirkel, prestatiemanagement, kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren staan hierbij centraal.
 

Inspirerend, Richtinggevend & Kaderstellend

De missie, visie en strategie geven een doel aan een organisatie. De missie, visie en strategie zijn inspirerend, richtinggevend en kaderstellend voor het handelen van het management en de medewerkers. En het bindt medewerkers en klanten aan de organisatie. De missie, visie en strategie vormen daarmee het kompas van de organisatie. De missie, visie en strategie definiëren:
 
  • Identiteit (wat je doet)
  • Bestaansrecht (voor wie je het doet)
  • Onderscheidend vermogen (waar je goed in bent)
  • Lange termijn ambities (wat je wil bereiken)
 
Zonder missie, visie en strategie doet een organisaties maar wat. Er zit geen duidelijke lijn in de activiteiten van de organisatie. En kun je niet vaststellen of je als organisatie goed presteert. Immers als je geen doelen opstelt kun je ook niet bepalen of je het goed hebt gedaan. De noodzaak van een goede missie, visie en strategie is groot. Het is daarom opvallend dat veel organisaties er niet in slagen om een goede missie, visie en strategie op te stellen.
 

Deel House of Control via Social Media