Project Scan

nog invullen

 

 • Is er een projectplan met daarin .....
 • Is het eindresultaat dat door het project moet worden opgeelverd SMART geformuleerd? 
 • Werkt het proces dat ervoor moet zorgen dat wijzigingen op de oorspronkelijke opdracht op een ordentelijke manier tot stand komt?
 • Wordt van wijzigingen op de oorspronkelijke opdracht eerste de impact bepaald op tijd, geld en kwaliteit voordat de wijziging wordt goedgekeurd? 
 • Wordt er gestuurd op de risico's die zich in het project voordoen? 
 • Staan de opdrachtgever en lijnmanagement echt achter het project?
 • Is er een periodieke projectrapportage waar in ieder geval gerapporteerd wordt over de planning, kwaliteit, asdfasf
 • Is het project opgesplitst in producten en deelproducten tot uiteindelijk afgebaknde deeltaken?
 • Is er binnen het project explcieit nagedacht over de veranderaanpak die gekozen moet worden?
 • Iser sprake van een integraal project? Wordt er naast de gevraagde oplossing ook gekeken naar de processen, systemen en mensen?
 • Is het project opgedeeld in fasen?
 • Zijn er expliciete mijlpalen in de planning met een 'go' of 'no go' beslissing opgenomen?.
 • Is er in de planning rekening gehouden met doorlooptijd van besluitvorming?
 • Is er in de planning rekening gehouden met doorlooptijd van acceptatie van de opgeleverde producten?
 • Is de gebruikersorganisatie actief betrokken geweest bij het opstellen van de specificaties?
 • Is de gebruikersorganiatie atief betrokkken bij het acceptatieproces?
 • Ligt er aan het project een Business Case ten grondslag (waarin de gekozen oplossing op objectieve gronden tot stand is gekomen)?
 • Is in de planning het 'kritisch pad' direct zichtbaar?
 • Worden instrumenten als interne controles, revieuws of tussentijdse evalauties ingezet om de kwaliteit van het op te leveren product te bewaken.
 • Is er sprake van configuratiemanagement zodat je zeker weet dat de verschillende teams met dezelfde versies van ontwerpproducten gebruiken?
 • Wordt er door de opdrachtgever als wel door de projectmanager actief aan verwachtingenmanagement gedaan?
 • Versterken de opdrachtgever en de projectleider elkaar?
 • Zijn er issues met de lijnorganisatie over de inzet van de projectleden?
 • Beschikt het project over competente medewerkes?
 • Is er binnen het proejct sprake van een resltaatgerichte cultuur. 
 • Is de rolverdeling tussen de opdrachtgever, de projectmanager en de teamleiders duidelijk voor de omgeving en voor de projectleden?
 • Is de oorspronkelijke opdracht aan continue verandering onderhevig?
 • Wordt er in het project rekening gehouden dat projectmedewerkers niet voor 100% effecties zijn?

Deel House of Control via Social Media