Planning & controlcyclus

De planning & controlcyclus vormt het hart van de beheersorganisatie. De planning & controlcyclus geeft je inzicht waar de organisatie staat in relatie tot de doelstellingen. Binnen planning & control zijn daarmee twee belangrijke onlosmakelijke processen met elkaar verbonden: plannen en beheersen. Maar wanneer is een planning & controlcyclus goed?

 

  1. OPZET P&C-CYCLUS; op deze pagina zijn uitgangspunten en randvoorwaarden voor een effectieve planning & controlcyclus geformuleerd. Begrippen als management by exception, gebruikersvriendelijkheid, administratieve lasten én taken en bevoegdheden staan hier centraal.
 
  1. JAARPLANNEN & MANAGEMENTRAPPORTAGES; op deze pagina worden de documenten die onderdeel uitmaken van de planning & controlcyclus toegelicht. Denk daarbij aan het strategisch plan, de meerjarenbegroting, de maandrapportage en het jaarverslag.
 
  1. INHOUD & SAMENHANG; op deze pagina wordt duidelijk welke informatie in een planning & controlcyclus wordt opgenomen. En welke informatie juist niet. En wat de samenhang tussen de verschillende documenten precies is. Begrippen zoals ksf'en, capaciteitsmanagement, externe verantwoording en drieluik (planning, uitvoering en verantwoording) staan hier centraal.
 
  1. GESPREKSCYCLUS; papier is geduldig. Om planning & control als instrument effectief in te zetten is het noodzakelijk om de plannen en de voortgang te bespreken. Alleen dan kan (bij)gestuurd worden. Op deze pagina staan tips hoe u de gesprekscyclus vorm kunt geven.
 
  1. FINANCIËLE PARAGRAAF; op deze pagina wordt ingegaan op de financiële informatie die in de planning & controlcyclus wordt opgenomen. Begrippen als prognoses, de winst- en verliesrekening, kasstroomoverzichten en balans worden hier verder uitgewerkt en met elkaar in relatie gebracht.
 
  1. VOORBEELD VAN EEN ZORGINSTELLING; hier vindt u een uitgewerkte planning & controlcyclus die House of Control in samenwerking met een zorginstelling heeft uitgeschreven. Waarbij wordt aangegeven hoe de verschillende documenten zich tot elkaar verhouden en in relatie staan tot de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de diverse betrokkenen.

Deel House of Control via Social Media