Veranderaanpak

Veranderaanpakken

Een belangrijke succesfactor voor het slagen van een verandertraject is de keuze van de juiste veranderaanpak. Afhankelijk van de soort verandering (gericht op structuur, proces of cultuur), de noodzaak van de verandering en het soort organisatie waarin de verandering moet plaatsvinden, zal een bepaalde veranderaanpak tot betere resultaten leiden. In de literatuur worden de volgende veranderaanpakken onderscheiden:

 

 1. TRADITIONELE VERANDERAANPAK KOTTER; de traditionele en meest gebruikte veranderaanpak is gebaseerd op de 8 stappen van J.P. Kotter zoals hij deze heeft beschreven in het boek "Leiderschap bij verandering". In deze veranderaanpak staat het blauwdruk denken (diagnose, ontwerp en implementatie) centraal.
 
 1. APPRECIATIVE INQUIRY; bij deze veranderaanpak ligt de nadruk niet op het zoeken van het probleem. Deze aanpak richt zich op het zoeken en versterken van oplossingen die al bestaan. Deze aanpak gaat ervan uit dat een positieve benadering van verandering tot betere resultaten leidt dan de traditionele veranderaanpak waar een probleem centraal staat.
 
 1. KLEURENDENKEN VAN DE CALUWE EN VERMAAK; het denken in kleuren geeft inzicht in de wijze waarop veranderingen vorm kunnen worden gegeven. De veranderaar wordt bewust van de effecten van de gekozen veranderaanpak en kan daar op inspelen.
 
 1. VERANDERMATRIX VAN PETER CAMP; de verandermatrix van Peter Camp gaat ervan uit dat bij organisatieverandering de drie organisatievoorwaarden beleid, organisatie en personeel in samenhang veranderd moeten worden. Dit door voor elke organisatievoorwaarde maatregelen te nemen in de sfeer van techniek, politiek en cultuur. Zo ontstaat een matrix met concrete aangrijpingspunten voor organisatieverandering.
 
 1. VERANDERSTRATEGIEËN VAN BERENSCHOT; de best passende veranderstrategie c.q. veranderaanpak wordt bepaald door een combinatie van het type organisatie en het type verandering waar de organisatie mee te maken krijgt. Dit leidt tot vier aanpakken, te weten: de interventie-, transformatie-, implementatie- en de vernieuwingsaanpak.

 

Uiteraard geldt ook hier weer dat er geen veranderaanpak de beste is. Een indeling maakt vaak gebruik van stereotypen; de praktijk vertoont vaak mengvormen. Toch geeft bovenstaand overzicht goed inzicht in mogelijke veranderaanpakken.

 

Criteria voor juiste veranderaanpak

Hoe weet je nu of je voor de goede veranderaanpak kiest? Dat is moeilijk te zeggen. Elke verandering en elke organisatie is namelijk anders. Maar er zijn wel een aantal criteria op basis waarvan duidelijk wordt welke veranderaanpak in die specifieke situatie het meest succesvol zal zijn:

 
 • Soort verandering; is de verandering gericht op de structuur, de systemen, de processen, de competenties of het gedrag van de organisatie? Stem de veranderaanpak af op de soort verandering die je wilt doorvoeren.
 • Noodzaak en tijdsdruk; wanneer de urgentie en tijdsdruk van de verandering hoog is (bijvoorbeeld om faillissement te voorkomen) vergt dat een meer centraal aangestuurde en voortschrijvende aanpak.  
 • Type organisatie; organisaties die sturen op doelen, regels en instructies vergen een andere aanpak als organisaties waarvan het sturende vermogen binnen de teams zelf ligt.
 • Niveau van de verandering; is de verandering gericht op de organisatie, een groep of op individuen? De veranderaanpak moet hierop aansluiten.  
 • Eerdere ervaringen; het is verstandig om ervaringen met eerdere veranderprocessen mee te nemen in de veranderaanpak van een nieuwe verandering.

House of Control – Integrale Veranderaanpak

Het mislukken van verandertrajecten is een enorme verspilling van geld en resources. Het is tijd om dit te veranderen (time for change)! Daarom biedt het House of Control jou een integrale veranderaanpak aan in de handleiding ‘Competent Verandermanagement’. Op basis van de literatuur en de eigen ervaring, kennis en kunde heeft House of Control abstracte theorieën vertaald in concrete handvatten die maken dat u veranderingen met succes kan doorvoeren. De handleiding gaat in op:

 
 • Fasering; de integrale aanpak biedt een fasering van verandertrajecten met daarbij alle relevante overwegingen om voor een specifieke veranderaanpak te kiezen.
 • Kaders en richtlijnen; de integrale aanpak bevat verder kaders en richtlijnen waaraan u moet denken als u een verandering wilt organiseren en implementeren.
 • Concrete handvatten; de integrale aanpak ‘Competent Verandermanagement’ is gebaseerd op wetenschappelijke studies. De kracht van de aanpak zit er echter in dat er concrete handvatten worden geboden om veranderingen met succes door te voeren. Zodat er ook in jouw organisatie sprake is van ‘Competent Verandermanagement’.
 

De integrale aanpak is geen 'blauwdruk’ voor een succesvolle organisatieverandering. Een blauwdruk voor succesvolle organisatieverandering bestaat niet. De aard van de verandering en de volwassenheid en complexiteit van een organisatie maakt dat elke verandering uniek is en een eigen aanpak vergt.

Deel House of Control via Social Media