Management- / Sturingsvariabelen

Ontwerpvariabelen

Welke instrumenten moet een manager nu inzetten om de organisatie en haar processen in te richten. Of nog belangrijker; het gedrag van de medewerkers te beinvloeden? Er bestaat geen kookboek of handleiding voor een excellente aansturing van een organisatie. De inrichting van een managementcontrolsysteem is namelijk afhankelijk van een aantal factororen. Dit wordt in de organisatiekunde de contingentiebenadering genoemd. Enkele belangrijke ontwerpvariabelen voor een besturingssysteem zijn:
 
  1. STRATEGIE; het managementcontrolsysteem ondersteunt het management bij het realiseren van de doelstellingen. De missie, visie en strategie zijn dan ook richtinggevend voor het managementcontrolsysteem. Een strategie als first mover met productdifferentiatie stelt heel andere eisen aan het besturingssysteem van een organisatie dan een strategie van massaproductie in een relatief stabiele omgeving. 
  2. VERTROUWEN OF CONTROLE; op deze pagina wordt duidelijk dat het heersende mensbeeld dan heerst (zijn medewerkers wel of niet te vertrouwen) een belangrijk factor bij het inrichten van het managementcontrolsysteem. Bij een positief mensbeeld, medewerkers werken naar eer en geweten en streven daarbij naar het goede, ligt de nadruk op het gebruik van soft-controls. Bij een negatief mensbeeld, medewerkers streven vooral hun eigen belang na, zal de nadruk binnen het management control systeem liggen op hard controls. Dan zullen meer repressieve beheerinstrumenten als interne controles, werkinstructies en functiescheiding gehanteerd worden. 
  3. AARD VAN HET PRODUCTIEPROCES; in de literatuur wordt de aard van het bedrijfsproces als belangrijkste ontwerpvariabele voor een besturingssysteem beschouwd. Zo geeft Merchant aan dat de inrichting van een besturingssysteem afhankelijk is van (1) de mate waarin de resultaten meetbaar zijn en (2) de mate waarin duidelijk is welke acties van het personeel wordt verwacht. Zo wordt duidelijk op welke instrumenten in het besturingssysteem de nadruk moet worden gelegd. Zo zal een universiteit bij de aansturing van haar docenten de nadruk leggen op Personnel controls zoals selectie, sociale controle, organisatiecultuur, opleiding en dergelijke. En minder op Action en Result controls.  
  4. TAAKVOLWASSENHEID
  5. SPAN OF CONTROL
 
Maar er zijn natuurlijk nog meer variabelen die de inrichting van je managementsysteem bepalen, Den aan factoren als de grote van de organisatie, het gemiddelde opleidingsniveau van de medewerkers en de geografische spreiding van de organisatie.
 

Management Control Systeem (MCS)

Het totaal van instrumenten die een manager inzet om richting geven aan de organisatie en haar processen noemen we besturingsmodel of managementcontrolsysteem (MCS). Het creëren van een managementcontrolsysteem is het zoeken van een balans tussen de verschillende sturingsinstrumenten. Het moge duidelijk zijn dat geen één managementcontrolsysteem (of besturingssysteem) hetzelfde is als een andere. Of dat de één beter is dan de andere. Er bestaat geen kookboek of handleiding voor een excellente aansturing van een organisatie. Hieronder wordt verder ingegaan op het begrip managementcontrolsysteem.
 
  1. ONTWERPVARIABELEN MCS; op deze pagina wordt duidelijk wat de belangrijkste variabelen zijn die van invloed zijn op de inrichting dan wel beoordeling van een managementcontrolsysteem. Factoren zoals strategie van de organisatie, de grote van de organisatie, de aard van het productieproces, en de geografische spreiding van de activiteiten bepalen veelal hoe het 'besturingssysteem' van een organisatie vorm wordt gegeven.
  2. THEORIE MCS; op deze pagina worden de theorieën van Merchant, Simons, Ouchi, Anthony en Speklé over managementcontrolsystemen uitgelegd en met elkaar vergeleken. Begrippen als Levers of Control, Boundrysystems, Cybernetisch beheersmodel, Result- , Action-, Personnel- en Cultural control staan hierbij centraal. De theorie geeft goed weer welke vormen van 'control' je als management kunt inzetten afhankelijk van de ontwerpvariabelen.
  3. EFFECTIVITEIT MANAGEMENTCONTROLSYSTEEM; om te bepalen of je nu 'In Control' bent zal je dus een oordeel moeten vellen over het besturings- dan wel managementcontrolsysteem van een organisatie. Op deze pagina wordt duidelijk uit welke elementen een managementcontrolsysteem is opgebouwd. En hoe je met instrumenten zoals de strategie, organisatiestructuur- en cultuur, risicomanagement en de planning- & controlcyclus vormt geeft aan het managementcontrolsysteem.
  4. BENT U 'IN CONTROL'?; op deze pagina wordt het containerbegrip 'In Control' gedefinieerd. Verder wordt duidelijk wat de functie van control precies is en hoe control bijdraagt aan de beheersing van de onzekerheden in en buiten de organisatie. Ook worden aanpalende begrippen als beheersing, in control zijn en goed bestuur toegelicht en met elkaar in relatie gebracht.

Deel House of Control via Social Media