Investeringsanalyse

Investeringsselectie

Investeringen doe je om toekomstige winsten (of andere doelstellingen) veilig te stellen dan wel te vergroten. Zonder investeringen gaat elke organisatie uiteindelijk failliet. Er zijn meerdere technieken om te bepalen hoe je de winstgevendheid van een investering, project, afdeling of een organisatie kunt bepalen.
 
  • VOORBEELD INVESTERINGSANALYSE; op deze pagina wordt een rekenvoorbeeld gegeven van een investeringsanalyse waarbij alle methoden zoals de terugverdienperiode, de ROI, de Netto Contante Waarde, Interne Rentabiliteit en De Break-Even-Analyse  aan bod komen en met elkaar worden vergeleken.
 
  • SOORTEN INVESTERINGEN; op deze pagina wordt het begrip 'investering' toegelicht. Begrippen als breedte- en diepte investeringen, kosten-batenanalyse, restwaarde, kasstromen, vervangings- en uitbreidingsinvesteringen en scenario-analyse komen hier aan bod en worden met elkaar in relatie gebracht.
 
  • TERUGVERDIENPERIODE; aan de hand van een rekenvoorbeeld wordt op deze pagina duidelijk dat de 'terugverdienperiode' een eenvoudige maar beperkte methode is om vast te stellen of een investering al dan niet interessant is. 
 
  • BREAK-EVEN-ANALYSE; op deze pagina wordt duidelijk hoe het zogenaamde 'kritisch punt' bijdraagt aan investeringsselectie. Met behulp van een rekenvoorbeeld wordt duidelijk bij welke afzet een investering verlies maakt, quitte loopt of winst genereert.
 
  • RETURN ON INVESTMENT (ROI); op deze pagina wordt met behulp van een formule en een voorbeeld het rendement van een investering berekend. Tevens wordt ingegaan op de voor- en nadelen van de ROI als methode voor investeringsselectie.
 
  • DU PONT-SCHEMA; met behulp van dit schema wordt de rentabiliteit (ROI) uitgesplitst in individuele winst-, verlies- én balansposten zoals winstmarges, debiteuren en voorraden. Aan de hand van een rekenvoorbeeld wordt duidelijk aan welke 'knoppen' je moet draaien om de rentabiliteit van een organisatie of investering te verhogen.
 
  • NETTO CONTANTE WAARDE METHODE (NCW); op deze pagina wordt duidelijk waarom investeerders een voorkeur hebben voor de NCW-methode. De methode houdt rekening met de tijdsvoorkeur van geld. Met behulp van een rekenvoorbeeld wordt duidelijk wat de invloed van kasstromen en de disconteringsvoet is op de (netto contante) waarde van een investering.
 
  • INTERNE RENTABILITEIT; deze methode is een variant op de NCW-methode, en want houdt ook rekening met de tijdsvoorkeur van investeerders. Zij het dat bij de NCW-methode de netto contante waarde van de investering wordt berekend bij een gegeven disconteringsvoet. Terwijl bij de Interne Rentabiliteit methode de netto contante waarde van de investering op 0 wordt gezet. Zodat je de disconteringsvoet c.q. rentabiliteit van de investering kunt berekenen.

Deel House of Control via Social Media