Organisatiemodel 'House of Control'

Vergroot het succes van uw organisatie!

Met het organisatiemodel House of Control kunt u op eenvoudige en gestructureerde wijze de kracht en zwakte van uw organisatie in kaart brengen. Het model geeft u concrete handvatten hoe u de prestaties van uw organisatie kunt verbeteren. Het House of Control beschouwt de organisatie als een huis. Het brengt de complexiteit van een organisatie teug naar de 'bouwstenen' waaruit een organisatie is opgebouwd. Die afzonderlijk én in samenhang het succes van een organisatie bepalen.  

 
 • Missie, visie & strategie; het organisatiemodel House of Control stelt de strategie van de organisatie centraal. Dat wil zeggen dat de strategie van de organisatie de meest bepalende factor is voor de inrichting van de organisatie. Een strategie gericht op productdifferentiatie stelt andere eisen aan een besturingssysteem dan een strategie van massaproductie. De strategie is richtinggevend en kaderstellend! Dat is ook de reden dat de missie, visie en strategie het 'dak' van het huis vormt. 
 
 • Excellente organisaties; het organisatiemodel House of Control veronderstelt dat elke organisatie naar succes streeft. Maar wat maakt de ene organisatie succesvol en de andere niet? Excellerende organisaties beschikken over de volgende succesfactoren. Excellerende organisaties zijn:
 
   • Doelgericht
   • Resultaatgericht
   • Klantgericht
   • Omgevingsgericht
   • Samenwerkingsgericht
   • Verandergericht
 
 • Bouwstenen; het organisatiemodel House of Control brengt de complexiteit van een organisatie terug naar een dertigtal 'bouwstenen'. Elke bouwsteen weerspiegelt een specifiek organisatieaspect die als je het model goed gebruikt voor iedereen direct herkenbaar is. Door continu te sturen op de samenhang en groei van deze bouwstenen zal de organisatie zichzelf steeds verbeteren en uiteindelijk een excellente organisatie worden. Bouwstenen zijn:
 
   • Missie, visie, strategie
   • Automatisering
   • Organisatiecultuur
   • Leiderschap
   • HRM
   • Planning- en controlcyclus
   • Governance
   • Communicatie
   • Organisatiestructuur
   • Samenwerking
   • Temo (actiemanagement)
 
 • Contingentiebendering; het organisatiemodel House of Control is geen kookboek of handleiding voor het inrichten van een excellerende organisatie. Het moge duidelijk zijn dat geen één besturingssysteem hetzelfde is. Of dat de één beter is dan de andere. Het uitgangspunt van het organisatiemodel is dat de inrichting van een organisatie wordt bepaald door de karakteristieken van de betreffende organisatie en haar omgeving. Deze zogenaamde contingentiebenadering stelt dat het besturingssysteem (managementcontrolsysteem) afhankelijk is van onder andere de gekozen strategie van de organisatie, de grote van de organisatie, de aard van het bedrijfsproces en het gemiddelde opleidingsniveau van de medewerkers.
 
 • Harde en zachte kant van de organisatie; het organisatiemodel House of Control beslaat zowel de harde als zachte kant van de organisatie. Om richting te geven aan een organisatie zetten managers zogenaamde zachte (mensgerichte) en harde (instrumentele) instrumenten in. Bij de zogenaamde soft controls ligt de nadruk op het creëren van een motiverende en stimulerende omgeving. In de veronderstelling dat medewerkers dan in het belang van de organisatie handelen. Bij hard controls worden door organisaties maatregelen genomen die gewenst en ongewenst gedrag direct of indirect afdwingen.Het organisatiemodel House of Control richt zich dus zowel op de harde als de zachte kant van de organisatie.
 

Aan de Slag!

Het organisatiemodel House of Control is dus een goed instrument om uw organisatie (of delen ervan) door te lichten. Door de bouwstenen afzonderlijk en in samenhang te beoordelen wordt duidelijk waar de kracht van de organisatie ligt. En waar in de organisatie veranderingen doorgevoerd moeten worden om de prestaties te verbeteren. Maar hoe ga je dit nu doen?

 
 1. Bepaal het doel van de doorlichting;met het House of Control kun je een organisatie vanuit meerdere invalshoeken doorlichten. De invalshoek die u kiest bepaalt de criteria waaraan wordt getoetst. Enkele voorbeelden: 
   
   • Bestuursscan; de bestuursscan sluit aan bij de maatschappelijke discussie over de rol van bestuurders en toezichthouders. In de Bestuursscan wordt antwoord gegeven op de vraag of er sprake is van een goed evenwicht tussen sturing, beheersing, verantwoording en toezicht. Is uw organisatie zodanig vormgegeven dat bestuurders, toezichthouders, het management en andere belanghebbenden hun verantwoordelijkheid kunnen waarmaken? 
   • Organisatiescan; in de organisatiescan staat de effectiviteit van uw organisatie centraal. Haalt u het maximale uit uw organisatie? De Organisatiescan omvat alle organisatieaspecten van het ‘House of Performance’. De Organisatiescan geeft antwoord op de vraag of de organisatieaspecten afzonderlijk en in samenhang voldoende bijdragen aan de strategie en de doelstellingen van uw organisatie? 
   • Financiële scan; bij de Financiële Scan staan de juistheid, doelmatigheid, tijdigheid én voorspelbaarheid van de financiën in uw organisatie centraal. Dragen de financiële processen actief bij aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen? Zijn ze kaderstellend of vormen ze juist een risico? Concreet gaat het hier onder andere over kostprijzen, interne controles, kasstromen, het debiteurenbeleid, de begrotingscyclus, investeringsanalyses en het weerstandsvermogen. 
 
 1. Selecteer de bouwstenen; op basis van het soort scan dat je van je organisatie(onderdeel) wil uitvoeren selecteer je uit de 30 beschikbare bouwstenen die bouwstenen die van belang zijn. Zo selecteer je bij een Financiele Scan naast de bouwsteen Financien in ieder geval ook de bouwstenen Interne Controle, Organisatiecultuur, Inkoop, Risicomanagement en de Planning & Controlcyclus. Alleen dan kun je een gefuncdeerd oordeel vellen over de doelmatigheid en effectiviteit van de ingezette middelen. Vergeet dus geen bouwstenen!
 
 1. Toetsingskader; voordat je begint met het doorlichten van een orgaisatie(onderdeel) bepaal zoals hierboven al aangegeven vormen de strategie van de organsiatie en de algemene succesfactoren van een excellente organisatie het kader op basis waarvan de bouwstenen beoordeeld moeten worden. Maak voor elke bouwsteen concreet wat de succesfactoren zijn zodat deze bouwsteen positief bijdraagt aan de strategie van de organisatie.
 
 1. Deskresearch, enquetes, interviews; veelal start elkedoorflichting met een stukje deskresearch. Door het lezen van plannen (jaarplan, strategie), verslagen (jaarveslag, MT-verslagen, etc) en andere documenten onstaat een eerste beeld wat de doelen zijn van de organsiatie en wat de belangrijkste issues daarbij zijn.  ,  ) Bovenstaande succesfactoren vormen het toetsingkader van het organisatiemodel House of Control. Naarmate een organisatie meer beschikt over deze succesfactoren zal er sprake zijn van Goed Bestuur. In andere woorden; de organisatie is 'In Control'. Op de pagina Excellerende Organisaties worden de succesfactoren ve rder toegelicht.
 
 1. Richten, inrichten en verrichten
 2. Afzonderlijke bouwstenen
 3. Thema's

 

 

 

 

 

 

 

 
    1. HOUSE OF CONTROL IN EEN NOTENDOP; HHHHHH.  
    2. WAT IS EEN ORGANISATIEMODEL?; HHHHHH.  
    3. WAT KUN JE MET HET MODEL?; op deze pagina wordt duidelijk wat voor soort organisatiemodel 'House of Control' is en voor welke doeleinden je het model kan inzetten. En wordt het model vergeleken met andere organisatiemodellen zoals het INK-model en het 7S-model van Mc-Kinsey.  
    4. HOE WERKT HET MODEL?; op deze pagina 
    5. QUICK SCAN 'IN CONTROL'; adfasdfads
 
   Het House of Control is beproefd in de praktijk. Het organisatiemodel wordt steeds vaker ingezet voor organisatieontwikkleing. .

Deel House of Control via Social Media