Derivaten / Forward Rate Agreement (FRA)

Wat is een Forward Rate Agreement?

Doel van een forward rate agreement is om rentekosten of renteopbrengsten over een lening of uitzetting te 'fixeren'. Een forward rate agreement (FRA) is een onderhandse overeenkomst waarmee een mogelijke wijziging in de rente van een lening wordt afgewenteld op een ander. Van wezenlijk belang in de FRA is dus de renteverwachting: wat verwacht iedere partij dat de rente gaat doen over een bepaalde periode.
 
  • Verrekening; de overeenkomst houdt in dat de partijen het renteverschil verrekenen tussen een bij de overeenkomst vast te stellen interestniveau van de geldmarktrente en het werkelijke niveau van deze rente in de toekomst op een afgesproken tijdstip. Op dat moment vindt de verrekening plaats.
  • Onderhandse overeenkomst; de FRA is een onderhandse overeenkomst en wordt dus zonder tussenkomst van een beurs afgesloten. Dat wil zeggen dat de FRA alleen voor grote organisaties beschikbaar is.
  • Euribor-rentes; het moet wel duidelijk zijn wat er met "de rente" bedoeld wordt. Dit zal in het FRA contract vastgelegd zijn. Meestal zullen in het Euro-gebied hiervoor de Euribor-rentes als referentierente gehanteerd worden.
  • Gegevens; belangrijke gegevens in een FRA zijn de contractdatum (ingangsdatum) en de settlement datum (vervaldag). De vervaldag is de datum waarop de beide partijen het verschil tussen de marktrente en de in de FRA afgesproken rente bepalen en verrekenen (de settlement).
  • Financieel risico; het financieel risico is in vergelijking met andere derivaten beperkt. Het risico beperkt zich tot het renteverschil tussen de afgesproken rente en de werkelijke rente.
 
De forward rate agreement is een mooi financieel instrument (derivaat) voor partijen die hun rentekosten of renteopbrengsten willen fixeren. Hiermee is hun open positie gehedged. Zij het dat er een beperkt financieel risico bestaat wanneer de overeengekomen rente (nadelig) afwijkt van het rentetarief op de vervaldatum.
 

Voorbeeld Computerwinkel

De computerwinkel die als voorbeeld centraal staat op deze website heeft een grote lening met een variabele rente. De Computerwinkel denkt dat de rente gaat stijgen en wil daarom de rentekosten zoveel mogelijk fixeren c.q. bevriezen.
 
  • De Computerwinkel sluit met een institutionele instelling een contract af waarbij de twee partijen afspreken dat over negen maanden de rente op 4% staat. De computerwinkel verwacht dat de rente iets hoger zal zijn, de institutionele belegger verwacht dat de rente iets lager zal zijn.
  • De FRA houdt in dat wanneer het moment daar is en de rente op 3,9% staat, dat dan de computerwinkel aan de institutionele belegger het verschil betaalt. Omgekeerd geldt, dat de institutionele belegger aan de Computerwinkel het verschil betaalt wanneer de rente hoger is dan 4%.

Deel House of Control via Social Media