Financiële Verslaglegging

Financiële Verslaglegging

De financiële paragraaf vormt een belangrijk onderdeel van de planning & controlcyclus. Op basis van de boekhouding wordt de resultatenrekening, de balans en de kasstroomoverzicht opgemaakt. Veelal is deze zogenaamde financiële verslaglegging verplicht om zo aandeelhouders, schuldeisers en andere belanghebbenden inzicht te geven in de financiële gezondheid van de organisatie. De financiële verslaglegging omvat de volgende elementen:

 
  • WINST- en VERLIESREKENING; op deze pagina wordt aangegeven hoe de Winst- & Verliesrekening inzicht geeft in de prestaties en de financiële gezondheid van een organisatie. Begrippen als EBIT, inkoopwaarde van de omzet, netto winst en financiële opbrengsten staan daarbij centraal.
 
  • BALANS; op deze pagina wordt aangegeven hoe de Balans tot stand komt en hoe de balans inzicht geeft in de prestaties en de financiële gezondheid van de organisatie. Begrippen als vaste- en vlottende activa, lang vreemd vermogen en eigen vermogen worden toegelicht en met elkaar in relatie gebracht. 
 
  • KASSTROOMOVERZICHT; hier worden op basis van het strategisch plan de feitelijke geldstromen geprognosticeerd om vast te stellen of de organisatie op korte én lange termijn kan voldoen aan haar verplichtingen. En om te bepalen wat de vermogensbehoefte is van de organisatie. Begrippen als netto kasstroom, financieringsactiviteiten, netto werkkapitaal en cashflow worden hier uitgewerkt.
 
  • FINANCIËLE RATIO’S EN KENGETALLEN; de prestaties en financiële gezondheid van een organisatie wordt veelal uitgedrukt in kengetallen. Op deze pagina wordt ingegaan op de zin en onzin van deze kengetallen. Tevens worden de 13 meest voorkomende kengetallen toegelicht zoals de current ratio, debt ratio, gouden balansregel en de rentabiliteit van het eigen- of totaal vermogen. 
 
  • WAARDERINGSGRONDSLAGEN; beleggers, bankiers, leveranciers en andere betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat de gepubliceerde cijfers van een organisatie juist en volledig zijn, en een realistisch beeld geven. Op deze pagina vindt u de belangrijkste normen die bij het opstellen van een Balans en een Winst- en Verliesrekening gangbaar zijn.
 
  • ACCOUNTANTSVERKLARING; op deze pagina wordt ingegaan op de accountantscontrole die de beleggers, bankiers, leveranciers en andere betrokkenen zekerheid geven over de juistheid en volledigheid van de cijfers die in de Winst- & Verliesrekening, de Balans en het kasstroomoverzicht zijn opgenomen.

Deel House of Control via Social Media