Taken Financiele Functie

Financiële taken in enge zin

Financiele taken in enge zin zijn de taken van de controller / financieel directeur directverantwoordelijk is. En waarvoor de controller / financieel directeur ook het mandaat heeft om deze taken naar eigen inzicht (binnen wettelijke kaders) vorm te geven. Zo is de controller / financieel directeur verantwoordelijk voor een goede boekhoudeing, de kwaliteit van de investeringsanalyses en het budgetteringsproces.  
 
 1. BOEKHOUDEN & FINANCIËLE VERSLAGLEGGING; de basis voor elke Financiele Functie vormt de boekhouding. Op deze pagina wordt ingegaan op de noodzaak van een boekhouding en de eisen die je hieraan stelt. Verder worden met behulp van voorbeelden de Winst- & Verliesrekening, de Balans en het Kasstroomoverzicht uitvoerig toegelicht en met elkaar in relatie gebracht. Verder wordt onder andere ingegaan op begrippen zoals waarderingsgrondslagen, liquiditeits- en solvabiliteitsratio's, de Gouden Balansregel, IFRS en werkkapitaal.
 2. INVESTERINGSANALYSE; de controller of financieel directeur heeft verder als taak om inveseringsanalyses uit te voeren. Op deze pagina wordt duidelijk wat voor soort investeringen worden onderscheiden en hoe technieken als de Netto Contante Waarde (NCW), Terugverdienperiode, de Return on Investment (ROI), Interne Rentabiliteit en het Du-Pont schema u kunnen helpen bij het selecteren van de juiste investeringen.
 3. KOSTEN & KOSTPRIJZEN; een belangrijke verantwoordelijkheid van de financiele functie is het opstellen van kostenprijzen. Op deze pagina wordt aan de hand van de theorie en rekenvoorbeelden duidelijk dat kostprijzen inzicht geven in de kostenstructuur van de organisatie. Begrippen als ABC-costing, constante kosten, bezettingsresultaat, verbijzondering van indirecte kosten, opslagcalculatiemethode en verschillenanalyse worden toegelicht en met elkaar in relatie gebracht.
 4. BUDGETTEN & BUDGETTEREN; op deze pagina wordt duidelijk waarom budgetten en prognoses zo belangrijk rol spelen binnen een organistie. En hoe deze budgetten tot stand komen. Verder worden budgetteringstechnieken zoals incrementeel budgetteren, zero bases budgeting, strategisch plannen & budgetteren en beyond budgeting uiteengezet en met elkaar in relatie gebracht.
 5. FINANCIERING & FINANCIERINGSSTRUCTUUR; een andere taak van de controller of financieel directeur is het financieren van de activiteiten van de organisatie. En om na te gaan of er een optimale verhouding van het eigen- en vreemd vermogen bestaat die de waarde van de organisatie vergroot. Begrippen als hefboomeffect, vermogenskostenvoet, risicoprofiel van de organisatie en het CAPM-model worden toegelicht en met elkaar in relatie gebracht.
 6. TREASURY & FINANCIËLE INSTRUMENTEN; op deze pagina wordt duidelijk hoe de Treasurer de geldstromen beheerst om de liquiditeit en solvabiliteit van de organisatie te borgen. Waarbij de Treasurer gebruik maakt van derivaten als swaps, futures, opties en FRA's om risico's in de prijs van rente, valuta of aandelen af te dekken.
 

Financiële taken in brede zin

Financiele taken in enge zin zijn de taken van de controller / financieel directeur indirectverantwoordelijk is. Het betreft een gedeelde veratnworodelijkheid met de lijnmanagers maar waar de
 
 1. RISICOMANAGEMENT; de controller of financieel directeur is verantwoordelijk voor de opzet en werking van het risicomanagementsysteem. Op de pagina risicomanagement wordt op eenvoudige wijze uiteengezet hoe u in 8 stappen kunt komen van uw huidige beheersorganisatie naar een integraal risicomanagementsysteem.
 2. PLANNING & CONTROLCYCLUS; de planning & controlcyclus geeft richting aan de organisatie. De strategie van de organisatie wordt vertaald in concrete doelstellingen. En nog belangrijker; de planning & controlcyclus geeft inzicht in de mate waarin deze doelstellingen gerealiseerd worden. Zodat (bij)sturing mogelijk wordt. De controller of Financieel Directeur zijn veratnwoordelijk voor de opzet en werking van de planning- en controlcyclus.
 3. DOELMATIGHEID & EFFECTIVITEIT; het stimuleren en bewaken van doelmatig en effectief handelen van de organisatie is een belangrijke rol van de controller / financieel directeur. Op deze pagina worden de begrippen doelmatigheid en effectiviteit uiteengezet en wordt duidelijk welke instrumenten een organisatie kan inzetten om resultaatgericht te werken en kosten te besparen.
 4. STRATEGISCH ADVISEUR; de controller/financieel directeur is een belangrijk klankbord voor het management. Ook op het gebied van strategieontwikkeling en -implementatie vervult de financiel functie een crucuiale rol. Denk daarbij aan het doorrekenen van strategiesche opties, het in kaart brengen van de winstgevendgheid van procuten of het doen van scenario-analyses. Op deze pagina wordt ingegaan op strategieontwikkeling.
 5. AUTOMATISERING; de financiele functie wordt steeds afhankelijker van IT. In ieder geval worden personele en financiele gegevens in informatiesystemen vastgelegd. Vaak gaat de automatiering echter nog veel verder. De controller / financieel directeur moet voor de taakuitvoering over automatiseringskennsi beschikken om als opdrachtgever van de IT-afdeling te kunnen funcgeren. Op deze pagina wordt het begrip automatisdering verder uitgewerkt.  
 6. MANAGEMETN CONTROL & ORGANISATIEONTWIKKELING; de controller of financieel directeur is tenslotte medeverantwoordelijk voor de (ontwikkeling van) de chck and balances binnen de organisatie om zo de efficiency en effectiviteit van de organisatie te borgen. Op deze pagina wordt uiteengezet wat een zogenaamde management controlsysteen nu precies is en hoe je deze voor de eigen organisatie kan inrichten.   

Deel House of Control via Social Media