Doelen & Doelstellingen

Missie, Visie en Strategiemodel

In de theorie en in praktijk worden begrippen als missie, visie, strategie, doelen en doelstellingen door elkaar worden gebruikt. Vaak wordt met strategie bedoeld het positioneren van de organisatie in de markt. Terwijl strategie ook wordt uitgelegd als een strategisch plan om de doelen te halen. Ook worden temen als doelen en doelstellingen door elkaar gebruikt. Om helderheid in het gebruik van strategische termen te verschaffen heb ik een model ontwikkeld waarin de verschillende begrippen worden toegelicht en met elkaar in relatie worden gebracht.
 
 1. MISSIE; op deze pagina wordt aan de hand van voorbeelden van missies van bekende organisaties de nut en noodzaak van een missie uiteengezet. Verder zijn er handige tips om de missie van uw organisatie aan te scherpen.
 2. VISIE; op de pagina wordt met voorbeelden duidelijk hoe een visie de lange termijn ambitie van een organisatie verwoord.
 3. STRATEGIE / MARKTPOSITIONERING;
 4. DOELEN;
 5. STRATEGISCH PLAN;
 6. PLANNING & CONTROLCYLUS; De doelen zullen echter alleen gerealiseerd gaan worden als de organisatie in staat is de strategie in de dagelijkse operatie te verankeren. Om dit borgen zal het wstrategisch plan centraal moeten staan in de polanning & controllcyclus van de organisatie. De planning & controlcyclus geeft inzicht in de mate waarin deze doelstellingen gerealiseerd worden. Zodat (bij)sturing mogelijk wordt. Begrippen als de Deming Cirkel, prestatiemanagement, kritische succesfactoren en ... staan hierbij centraal.
 

Doelen

Nu duidelijk is waarvoor de organisatie staat (missie), welke lange termijn ambitie de organisatie heeft (visie) en de organisatie heeft bepaald hoe zij zich in de markt wil positioneren (strategie) is het toekomstbeeld geschetst. En hoewel een missie, visie en strategie richtinggevend zijn voor de organisatie zijn deze nog te vaag om daadwerkelijk op te sturen. Om het geschetste toekomstbeeld te realiseren zijn concrete doelen nodig. Alleen dan komt de organisatie in beweging.

 
 • Strategic gap; het geschetste toekomstbeeld komt vrijwel nooit overeen met de huidige situatie van de organisatie. Het verschil tussen de huidige situatie (IST) en de gewenste toekomstbeeld (SOLL) noemen we straetgic gap. Een gat dat de komende jaren gedicht moet worden.
 • Uitstippelen toekomstbeeld; het toekomstbeeld zoals verwoord in de visie kent een tijdshorizon van ongeveer 10 jaar. Om het toekomstbeeld op een gestructureerde manier te bereiken worden mijlpalen gedefinieerd. Met behulp van deze mijlpalen, ook wel doelen genoemd, wordt de weg naar het toekomstbeeld uitgestippeld. Waarbij het eerste doel steeds het belangrijkste ijkpunt is waartoe de organisatie zich beweegt.
 • SMART; doelen moet SMART zijn geformuleerd.
 • Herijking strategie; bij de realisatie van elk doel wordt er geëvalueerd of de doelen die zijn gesteld reeel zijn. De doelen moeten uitdagend zijn. Maar ze moeten tegelijketijd realsieerdbaar zijn. Doelen moeten dus herijkt worden indien dat nodig is.
 
Verwar doelen overigens niet met doelstellingen. Daar waar doelen worden gebruikt om lange termijn visie te concretiseren in mijlpalen zo worden doelstellingen gehanteerd om jaardoelen , in bijvoorbeeld een jaarplan, te operationaliseren.
 

Strategie / Strategisch Plannen

Nu de doelen om de visie te realiseren zijn vastgesteld wordt het Strategisch Plan opgesteld. In het strategisch plan wordt duidelijk hoe de doelen gerealsieerd gaan worden. Het strategisch Plan heeft de volgende functies:
 
 • Uitwerken marketingstrategie; in het strategisch plan wordt de de gekozen marktpositionering uitgewerkt. Hier wordt duidelijk welke activiteiten moeten worden uitgevoerd om de gekozen marktpositionering handen en voeten te geven. Aan de afdelingen wordt gevraagd welke activiteiten zie moeten uitvoeren om de doelen te realiseren.
 • Coördinatiemechanisme; in het strategisch plan worden mensen en middelen toegewezen aan de verschillende activiteiten c.q. afdelingen. Elke afdeling stelt plannen op en begroot de verschillende voorgenomen activiteiten. Het management stelt prioriteiten over de afdelingen heen. Hiermee wordt concreet invulling gegeven aan de doelen van de organisatie..
 • Doelstellingen; het strategisch plan beschrijft hoe de vastgestelde doelen gerealiseerd gaan worden. Daarbij wordt ook een tijdspad uitgestippeld. In het Strategisch Plan worden daarom (korte termijn) doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen vormen de basis voor de planning & controlcyclus.
 
Het Strategisch Plan richt zich op het eerst vastgestelde doel en heeft een horizon van 1 tot 3 jaar.
 

Deel House of Control via Social Media