Boekhouden

4 Redenen waarom je moet boekhouden

Voor organisaties is het voeren van een boekhouding een wettelijke plicht. Maar er zijn ook andere overwegingen die het voor een organisatie noodzakelijk maken om een financiële administratie bij te houden. Hieronder zijn de belangrijkste redenen om een boekhouding te voeren weergegeven:

 
 1. Wettelijke verplichting; artikel 15i van boek 3 van het Burgerlijk wetboek: “Een ieder die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent, is verplicht van zijn vermogenstoestand en van alles betreffende zijn bedrijf of beroep, naar de eisen van dat bedrijf of beroep, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.”
 
 1. Bepalen financiële positie; het voeren van een boekhouding is een randvoorwaarde om de financiële positie van uw organisatie te kunnen beoordelen. Door het op een gestructureerde wijze vastleggen van financiële feiten is het mogelijk om de (ontwikkelingen in) liquiditeit, solvabiliteit en winstgevendheid van uw organisatie vast te stellen.
 
 1. Verantwoording; veelal bent u vanuit wet- en regelgeving verplicht om verantwoording af te leggen over het gevoerde financiële beleid. Toezichthouders, financiers en andere belanghebbenden krijgen hiermee inzicht in de financiële gezondheid van uw organisatie.
 
 1. Bedrijfseconomische analyses; de boekhouding verschaft belangrijke informatie voor het uitvoeren van bedrijfseconomische analyses zoals kostprijscalculaties, investeringsanalyses, scenarioplanning, benchmarking etc...
 

7 Criteria Goede Boekhouding

Er is veel wet- en regelgeving die eisen stellen aan een goede boekhouding. En die eisen zijn in de afgelopen jaren na een aantal fraudegevallen nog verder aangescherpt. Maar als we afzien van al deze regels. En de vraag stellen wanneer is er sprake van een goede boekhouding? Dan komt het erop neer dat een boekhouding moet voldoen aan de volgende 7 criteria:

 
 1. Compleetheid; dat wil zeggen dat alle financiële feiten ook daadwerkelijk in de boekhouding staan geregistreerd. Alle transacties en gebeurtenissen die dienen te worden geboekt zijn ook geboekt.
 
 1. Juistheid; bedragen en andere gegevens die betrekking hebben op geboekte transacties en gebeurtenissen zijn op de juiste wijze geboekt. Worden ‘gevoelige’ kosten zoals bijvoorbeeld representatiekosten goed geboekt?
 
 1. Tijdigheid; de boekhouding moet bij zijn. Transacties en gebeurtenissen moeten in de juiste verslagperiode geboekt worden. Het is niet de bedoeling dat een grote kostenpost naar het volgende boekjaar wordt doorgeschoven om alsnog de winstbonus te kunnen pakken? 
 
 1. Intrapcomptabiliteit; logische verbanden die men tussen de financiële feiten mag verwachten zijn ook aanwezig. (kloppende saldo's, kloppende ratio's). Zo moet er een verband zijn tussen de opbrengsten, de ontvangen BTW en de te betalen BTW.
 
 1. Duidelijkheid; de boekhouding moet ook duidelijk zijn. Geïnteresseerden moeten de resultaten van het boekhouden snel kunnen analyseren. Als mensen de boekhouding niet kunnen ‘lezen’ verliest deze een groot deel van haar waarde.
 
 1. Relevantie; boekhouden is niet alleen ten behoeve van de (externe) verantwoording. De boekhouding moet bedrijfseconomische analyses ondersteunen. Wanneer de inrichting van de boekhouding niet aansluit bij de organisatorische structuur dan zal het lastiger zijn bedrijfseconomische analyses uit te voeren.
 
 1. Wet- en regelgeving; de boekhouding moet voldoen aan de eisen die voortvloeien uit wet- en regelgeving die op jouw sector van toepassing zijn.
 

Aandeelhouders, bankiers, leveranciers en andere betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat de gepubliceerde cijfers een realistisch beeld geven van de werkelijkheid. Het zal je niet verbazen dat juist deze 7 criteria ook de onderwerp van controle zijn van de accountant.

 

Financiële Verslaglegging

Op basis van de boekhouding wordt de resultatenrekening, de balans en het kasstroomoverzicht opgemaakt. Veelal is deze zogenaamde financiële verslaglegging verplicht om zo aandeelhouders, schuldeisers en andere belanghebbenden inzicht te geven in de financiële gezondheid van de organisatie.

 
 • Grootboekrekeningen & Journaalposten; op deze pagina wordt ingegaan hoe de structuur van een boekhouding eruit ziet. Begrippen als grootboek, financiële feiten, grootboekrekeningen en dubbel boekhouden worden hier toegelicht.
 
 • Winst- en Verliesrekening; op deze pagina wordt aangegeven hoe de winst- & verliesrekening inzicht geeft in de prestaties en de financiële gezondheid van een organisatie. Begrippen als EBIT, inkoopwaarde van de omzet, netto winst en financiële opbrengsten staan daarbij centraal.
 
 • Balans; op deze pagina wordt aangegeven hoe de balans tot stand komt en hoe de balans inzicht geeft in de prestaties en de financiële gezondheid van de organisatie. Begrippen als vaste- en vlottende activa, lang vreemd vermogen en eigen vermogen worden toegelicht en met elkaar in relatie gebracht.
 
 • Kasstroomoverzicht; hier worden op basis van het (strategisch) plan de feitelijke geldstromen geprognosticeerd om vast te stellen of de organisatie op korte én lange termijn kan voldoen aan haar verplichtingen. En om te bepalen wat de vermogensbehoefte is van de organisatie. Begrippen als netto kasstroom, financieringsactiviteiten, netto werkkapitaal en cashflow worden hier uitgewerkt.
 

Beleggers, bankiers, leveranciers en andere betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat de gepubliceerde cijfers van een organisatie juist en volledig zijn en een realistisch beeld geven. Op de pagina waarderingsgrondslagen vind je de belangrijkste normen die bij het opstellen van een balans en een winst- en verliesrekening gangbaar zijn. En met de accountantsverklaring wordt door de accountant zekerheid afgegeven over de juistheid en volledigheid van de cijfers die in de winst- & verliesrekening, de balans en het kasstroomoverzicht zijn opgenomen.

Deel House of Control via Social Media