Beyond Budgeting

Beyond budgeting

Beyond budgeting gaat ervan uit dat de omgeving continu verandert. En daar passen de meer traditionele vormen van budgetteren niet meer in. Er wordt niet meer gestuurd op budgetten maar op een samenspel van kritische succesfactoren, dynamische normen, rolling forecasts, decentrale besturingsmodellen en empowerment. Beyond budgeting is dus veel breder dan een begrotings- of budgetteringstool. Feitelijk is het een soort besturingsmodel waarvoor een organisatie kan (of moet...) kiezen als zij wil overleven in een omgeving die zeer dynamisch is. Beyond budgeting is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
 
  1. Empowerment; vergroot de handelings- en beslissingsvrijheid van de medewerkers. Introduceer zelfsturende teams die zelf verantwoordelijk zijn voor het resultaat (in de lokale markt). De organisatie zal dan beter kunnen inspelen op veranderde omstandigheden. Daarbij motiveert deze vorm van management de medewerkers ook nog eens.
  2. Rolling forecasts & Trends; beyond budgeting benadrukt het belang van periodieke financiële inzichten. Om zo het resultaat te kunnen prognosticeren. Verder wordt op basis van deze forecasts ontwikkelingen en trends in de tijd direct duidelijk. En vormen daarmee belangrijke informatie voor het management om (bij) te sturen. Bij beyond budgeting ligt sterk de focus op sturing van het resultaat en niet zozeer op de hoogte van de opbrengsten en kosten. 
  3. Klant is Koning; de activiteiten van de organisatie zijn gericht op de continu veranderende marktomstandigheden. Budgetten mogen hier niet beperkend zijn. Het beoogd resultaat wordt niet gemonitord via budgetten maar via managementdashboards, kritische succesfactoren en rolling forecasts.
  4. Waardecreatie; alloceer geldmiddelen binnen de organisatie niet op basis van afspraken uit het verleden. Maar alloceer de middelen naar die activiteiten met de hoogste waardecreatie.
  5. Goede informatievoorziening; beyond budgeting vereist een up-ta-date en een actuele informatievoorziening. beyond budgeting stelt dus eisen aan de inrichting van de administratieve processen en de informatiesystemen. Belangrijkste kernbegrippen daarbij zijn actualiteit, relevantie en wendbaarheid.
 

Beyond budgeting wordt door een aantal organisatie met veel succes toegepast. Helaas mislukt de introductie van beyond budgeting binnen organisatie ook vaak. De ervaring van House of Control is dat organisaties onvoldoende beseffen dat Beyond budgeting een specifieke besturingsfilosofie met zich meeneemt die eisen stelt aan de organisatiestructuur en organisatiecultuur.

 

Deel House of Control via Social Media