Besparingen / Efficiency Inkoop

Het belang van Inkoop neemt toe!

Uit onderzoek blijkt dat de inkoopfunctie binnen organisaties steeds belangrijker wordt. Enerzijds omdat inkoop een steeds belangrijkere rol krijgt in het voortbrengingsproces van organisaties. Anderzijds omdat er nog steeds kostenbesparingen te realiseren zijn. Op deze pagina wordt duidelijk op welke manieren je besparingen kunt realiseren en welke maatregelen tot de grootste besparingen leiden.

 

1   Besparingspotentieel

a   Inkoopsamenwerking
b   Inkoopanalyse (ABC-analyse) 
c   E-procurement   
d   Leveranciersselectie

2   Waar liggen de échte  Besparingen?

3   Gratis Scan inkoopafdeling

4   Andere Inkoopmodellen

a   Strategie & Inkoopbeleid (C-curve)
b   Inkooporganisatie
c   Inkoopproces (van Weele) 
d   Strategie per Inkooppakket (Kraljic-matrix)

 

1   Besparingspotentieel

Uit onderzoek blijkt dat het behalen van efficiencyvoordelen veelal de belangrijkste doelstelling is van een inkoopafdeling. Uit datzelfde onderzoek blijkt echter dat organisaties een groot deel van het besparingspotentieel laten liggen. Er zijn vele manieren om kostenbesparingen te realiseren.

 
  1. Inkoopsamenwerking; door het samenwerken met externe partijen door inkooppakketten te bundelen en informatie, expertise en hulpmiddelen te delen kunnen besparingen gerealiseerd worden als gevolg van lagere inkoopprijzen (volumevoordeel), het delen van inkoopkennis en -kunde en het delen van inkooptools.

 
  1. Inkoopanalyse (ABC-analyse); analyse waarmee leveranciers, artikelen of inkooppakketten ingedeeld worden in categorieën (A,B,C). Belangrijkste parameters zijn inkoopvolume, aantal leveranciers en het aantal facturen. Op basis daarvan kan net zoals bij de Kraljic matrix een strategie worden afgestemd welke inkooppakketten worden uitbesteed bij welke leveranciers.

 
  1. E-procurement; standaardisatie van de werkprocessen leidt ook tot besparingen. Uit ervaring blijkt dat door gebruik te maken van e-procurement standaardisatie wordt 'afgedwongen'. Daarbij leidt automatisering op zichzelf ook al besparingen op. Zo heeft de introductie van softwarepakketten voor het geautomatiseerd verwerken van inkomende facturen al tot heel wat lagere personeelskosten geleid.

 
  1. Marktonderzoek & Aanbestedingen; onderzoek wat de markt voor mogelijkheden biedt. Waarna je bij het selecteren van de leverancier zoveel mogelijk gebruik maakt van marktwerking. Op deze pagina zijn verschillende vormen van aanbesteding uitgewerkt. 
 

Maar ook standaardisatie van inkooppakketten of verlagen van de kwaliteitseisen zullen tot besparingen leiden. Net zoals het maximaal uitnutten van bestaande contracten of het opzeggen van overbodige contracten. 

 

2   Waar zitten de echte besparingen?

De grootste besparingen realiseert u echter niet door (nog) scherper met de leverancier te onderhandelen, contracten open te breken of de bestellingen te monitoren. Zoals uit onderstaande figuur blijkt (Telgen, 1994) kunnen de meeste besparingen worden behaald vóórdat het onderhandelen met de leveranciers plaatsvindt. Naarmate het inkoopproces vordert zijn de specificaties verder uitgekristalliseerd en daalt het besparingspotentieel. In het specificatieproces kunnen de grootste kostenvoordelen worden gerealiseerd. Probeer het programma van eisen van de inkooppakketten zo algemeen mogelijk te specificeren. Probeer de functionele vraag zo breed mogelijk te formuleren. Hoe algemener de specificaties, hoe beter de marktwerking hoe lager de prijzen.

 

3   Gratis Quick Scan Inkoopfunctie

 

Op basis van de inkoopscan van House of Control kun je vaststellen of de inkoopfunctie in jouw organisatie bijdraagt aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen. Op basis van de antwoorden ontvang je een gratis advies. Met daarin ook concrete handvatten hoe je de inkoopfunctie binnen jouw organisatie (verder) kunt verbeteren.

 

Gratis
18 vragen
Maximaal 5 minuten
Direct resultaat!

 
 
 

 

4   Andere Inkoopmodellen

Het realiseren van besparingen op de inkopen is veelal een belangrijke doelstelling binnen een organisatie. Voordat je 'rücksichtslos' tot besparingen overgaat adviseer ik je toch om eerst een bredere analyse van de inkoopfunctie uit te voeren. Dan kun je beter inschatten wat het effect van de besparing zal zijn. Hiervoor adviseer ik je om onderstaande modellen te raadplegen. 

 
  1. Inkoopstrategie & Inkoopbeleid (C-curve Van Oppen);  met behulp van de C-curve wordt duidelijk welke bijdrage de inkoopfunctie levert aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen. Verder worden begrippen zoals inkoopsynergie, marktbenadering, procuratieregeling, maatschappelijk ondernemen, in-/uitbesteden en inkoopbeleid toegelicht en met elkaar in relatie gebracht.

 
  1. Inkooporganisatie; op basis van de strategie van de onderneming, het type organisatie, het inkoopvolume en het ontwikkelingsstadium van de inkoopfunctie bepaal je de organisatorische ophanging van de inkoopfunctie. En bepaal je of je de inkoopfunctie centraal of decentraal wil organiseren. 

 
  1. Inkoopproces (Weele); op deze pagina staan de zeven stappen van het inkoopproces van Prof. Dr. A.J. Weele uitgeschreven. En welke maatregelen je kunt nemen om de rechtmatigheid van de inkopen te borgen. Verder wordt hier ingegaan op de mogelijkheden om het inkoopproces geautomatiseerd te ondersteunen. 

 
  1. Strategie per Inkooppakket (Kraljic-matrix); met behulp van de Kraljic-matrix wordt op basis van het financieel- en strategisch belang de inkoopstrategie per inkooppakket bepaald. Met de Kraljic-matrix wordt duidelijk dat afhankelijk van het soort product (strategische-, routine- of hefboomproducten) je een bepaalde relatie met de de leverancier moet aangaan.

Deel House of Control via Social Media