Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening, zulks in de ruimste zin van het woord, die door House-of-Control ten behoeve van een opdrachtgever wordt verricht.

 

Artikel 2 Opdrachtverlening

 1. Een verzoek tot dienstverlening kan zowel mondeling als schriftelijk worden gedaan.
 2. House-of-Control zal schriftelijk offerte uitbrengen. De offerte geldt voor de daarin genoemde periode. De overeenkomst tot het verrichten van de gevraagde diensten komt tot stand wanneer House-of-Control binnen de geldingsduur van de offerte een door de opdrachtgever voor akkoord getekend exemplaar van de offerte heeft ontvangen. Een andere wijze van totstandkoming dient te worden aangetoond door de partij die zich daarop beroept.

 

Artikel 3 Uitvoeringswijze en uitvoeringstermijn

 1. Tussen House-of-Control en de opdrachtgever kunnen afspraken worden gemaakt over de persoon die de werkzaamheden zal uitvoeren alsmede de wijze waarop en de termijn waarbinnen deze dienen te geschieden.
 2. Indien de in lid 1 van dit artikel bedoelde persoon gedurende langere tijd niet in staat is de opgedragen werkzaamheden uit te voeren dan wel indien zijn dienstverband met House-of-Control eindigt, wordt in goed overleg tussen House-of-Control en opdrachtgever een vervanger benoemd. Wanneer de opdrachtgever zich niet kan verenigen met de keuze van de vervanger dan wel geen vervanger beschikbaar is die over vergelijkbare kennis en deskundigheid beschikt staat het zowel de opdrachtgever als House-of-Control vrij de opdracht per aangetekende brief te beëindigen. In dat geval zal op basis van de reeds verrichte werkzaamheden worden afgerekend.
 3. Elke voor de uitvoering van de werkzaamheden afgesproken termijn is indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dan wel sprake is van termijnen in het kader van gerechtelijke procedures.
 4. Indien voor de uitvoering van de werkzaamheden een termijn is afgesproken en vervolgens tussen House-of-Control en de opdrachtgever nadere afspraken worden gemaakt die van invloed zijn op de uitvoeringsduur zal daarbij in goed onderling overleg tevens een nieuwe termijn worden vastgesteld.

 

Artikel 4 Algemene verplichtingen bij de uitvoering

 1. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat House-of-Control tijdig kan beschikken over alle informatie die nodig is om de werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren. Onvolledigheid en/of onjuistheid van de verschafte informatie komt voor risico van de opdrachtgever.
 2. House-of-Control verbindt zich de opgedragen werkzaamheden op basis van de verschafte informatie vakkundig en adequaat uit te voeren.
 3. House-of-Control en de opdrachtgever dienen elkaar te allen tijde te informeren over omstandigheden en ontwikkelingen, waarvan de ander gelet op een goede uitvoering van de opgedragen werkzaamheden op de hoogte moet zijn.

 

Artikel 5 Vertrouwelijkheid

 1. House-of-Control verbindt zich erop toe te zien dat vertrouwelijke informatie die in het kader van de opgedragen werkzaamheden door de opdrachtgever wordt verschaft dienovereenkomstig wordt behandeld. De opdrachtgever verbindt zich het eventuele vertrouwelijke karakter van de verschafte informatie aan te duiden in gevallen waarin dat niet zonder meer als evident kan worden beschouwd.

 

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten

 1. De uit de opgedragen werkzaamheden voortvloeiende resultaten zoals brieven, adviezen, memories, folders, rapporten, berekeningen, onderzoeksresultaten en schema’s zijn in beginsel alleen bestemd voor de opdrachtgever. Afgezien van de gevallen waarin zulks vanzelfsprekend voortvloeit uit de opgedragen werkzaamheden is verspreiding, openbaarmaking en verveelvoudiging slechts toegestaan wanneer daartegen van de zijde van House-of-Control geen bezwaren bestaan. Het toestaan door de opdrachtgever van gebruik van resultaten door derden geschiedt voor risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 7 Prijs en betaling

 1. De opgedragen werkzaamheden worden verricht op basis van een uurtarief, een tarief per dagdeel dan wel tegen een vaste prijs. Voor bijkomende kosten berekenen wij een opslag voor verschotten. Voor reiskosten brengen wij een kilometervergoeding in rekening.
 2. De in lid 1 bedoelde tarieven worden jaarlijks aangepast. Het tijdstip van de uitvoering van de werkzaamheden is bepalend voor de hoogte van het toepasselijke tarief.
 3. Wanneer voor de opgedragen werkzaamheden een tarief per uur of per dagdeel is afgesproken vindt facturering plaats op basis van het aantal uren of dagdelen dat aan de opgedragen werkzaamheden is besteed alsmede naar gelang de voortgang van de werkzaamheden. Wanneer bij de opdrachtverlening een vast aantal uren of dagdelen is afgesproken zal nooit meer dan dat aantal worden gefactureerd.
 4. Wanneer het aantal uren of dagdelen bij de opdrachtverlening uitdrukkelijk schattenderwijs is opgenomen zal facturering van een overschrijding slechts plaatsvinden nadat daarover schriftelijk overeenstemming is bereikt.
 5. Wanneer voor de opgedragen werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken en deze werkzaamheden een langere looptijd hebben, vindt facturering maandelijks plaats.
 6. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na dagtekening van de declaratie. Ingeval binnen deze termijn niet wordt betaald, is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. Tevens komen in dat geval alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

 

Artikel 8 Overname personeel

 1. Als de opdrachtgever tijdens de adviesperiode dan wel binnen één (1) jaar daarna zelf een rechtstreekse overeenkomst voor het leveren van diensten of het leveren van arbeid met de medewerker sluit, zal de opdrachtgever House-of-Control schadeloos stellen met een bedrag dat overeenkomt met 20% van het bruto jaarsalaris van de medewerker dan wel 20% van de waarde van de diensten die de medewerker gedurende een periode van maximaal drie maanden zal leveren. Deze bepaling geldt ook wanneer de medewerker via bemiddeling van een derde, bijvoorbeeld een detacherings-, arbeidsbemiddelings-, of adviesbureau, werkzaamheden verricht of diensten levert of dat zal gaan doen.
 2. Na het verstrijken van de adviesperiode respectievelijk de termijn van een (1) jaar daarna zijn er geen bepalingen die indiensttreding van de medewerker bij de opdrachtgever zelf belemmeren of voortzetting via derden in de weg staan.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Indien de opdrachtgever in verband met de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden schade meent te hebben geleden dient hij dat House-of-Control terstond te melden.
 2. House-of-Control is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst en/of stagnatieschade, noch voor schade die voortvloeit uit door House-of-Control verstrekte adviezen.
 3. Onverminderd het gestelde in lid 2 van dit artikel is de eventuele aansprakelijkheid van House-of-Control voor hem toe te rekenen tekortkomingen in verband met de uitvoering van de werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat reeds is gefactureerd, zulks echter in elk geval met een maximum van € 50.000,-.

 

Artikel 10 Geschillenbeslechting

 1. Wanneer tussen House-of-Control en de opdrachtgever een verschil van mening ontstaat in verband met de opgedragen werkzaamheden zullen partijen in overleg treden over de wijze waarop een dergelijk geschil in der minne kan worden geschikt. Wanneer zulks geen reële mogelijkheid blijkt zal de meest gerede partij het geschil voorleggen aan de rechtbank, behoudens indien het geschil behoort tot de competentie van de kantonrechter.

 

 

Februari 2010

 

 

Deel House of Control via Social Media