Accountantsverklaring

Jaarrekening

Een accountant voegt aan een jaarrekening een accountantsverklaring toe die normaliter inhoudt dat de jaarrekening, met inachtneming van de van toepassing zijnde maatstaven, correct is opgesteld en dat de cijfers, voor zover hij heeft kunnen vaststellen, getrouw (juist én volledig) zijn. De accountantscontrole verschaft hiermee zekerheid over de getrouwheid ervan, zodat de ondernemingsleiding, aandeelhouders, banken, beleggers, crediteuren, subsidieverstrekkers, enz. de jaarrekening kunnen gebruiken voor hun beslissingen. Hieronder  vindt u de zeven criteria waarop de accountant de boekhouding en jaarrekening toetst:

 
 1. Compleetheid; dat wil zeggen dat alle financiële feiten ook daadwerkelijk in de boekhouding staan geregistreerd. Alle transacties en gebeurtenissen die dienen te worden geboekt zijn ook geboekt.
 2. Juistheid; bedragen en andere gegevens die betrekking hebben op geboekte transacties en gebeurtenissen zijn op de juiste wijze geboekt. Worden ‘gevoelige’ kosten zoals bijvoorbeeld representatiekosten goed geboekt?
 3. Tijdigheid; de boekhouding moet bij zijn. Transacties en gebeurtenissen moeten in de juiste verslagperiode geboekt worden. Wordt een grote kostenpost niet ten onrechte naar het volgende boekjaar doorgeschoven? 
 4. Intrapcomptabiliteit; logische verbanden die men tussen de financiële feiten
  mag verwachten zijn ook aanwezig. (kloppende saldo's, kloppende ratio's). Zo moet er een verband zijn tussen de opbrengsten, de ontvangen BTW en de te betalen BTW.
 5. Duidelijkheid; de boekhouding moet ook duidelijk zijn. Geïnteresseerden moeten de resultaten van het boekhouden snel kunnen analyseren. Als mensen de boekhouding niet kunnen ‘lezen’ verliest deze een groot deel van haar waarde.
 6. Relevantie; boekhouden is niet alleen ten behoeve van de (externe) verantwoording. De boekhouding moet bedrijfseconomische analyses ondersteunen. Wanneer de inrichting van de boekhouding niet aansluit bij de organisatorische structuur dan zal het lastiger zijn bedrijfseconomische analyses uit te voeren.
 7. Wet- en regelgeving; de boekhouding moet voldoen aan de eisen die voorvloeien uit wet- en regelgeving die op uw sector van toepassing zijn.
 

Auditing

Auditing is het controleren van een organisatie. Financial auditing (ook wel accountantscontrole genoemd) is daarvan de bekendste omdat deze in het maatschappelijk verkeer zo’n belangrijke rol heeft. Omdat elke vorm van auditeren specifieke kennis vergt is het zo dat de accountant (financial auditor) steeds vaker zijn oordeel mede baseert op het oordeel van zijn collega auditors:

 
 • Operational auditing; is het uitvoeren van een onderzoek naar het functioneren van het Management Control Systeem van een organisatie (oftewel de bestuurlijke beheersorganisatie). Bent u in control?
 • IT-auditing; voorheen EDP-auditing, is het vakgebied dat zich bezighoudt met het beoordelen van de automatisering van de organisatie en de organisatie van de automatisering. Het specialisme van IT-auditing wordt meer en meer gevraagd bij uitvoering van accountantscontroles.
 • Forensic auditing; ook wel fraude onderzoek genoemd, is de bestrijding van fraude en bestaat uit een viertal fasen: inventarisatie, preventie, detectie en onderzoek. Het fraudeonderzoek is gericht op waarheidsvinding.
 • Kwaliteitsaudit; ook wel ISO audits genoemd, is een audit die vaak gericht is op het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie en wordt door NEN-EN ISO 9000:2005 als volgt gedefinieerd: “Een systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces voor het verkrijgen van auditbewijsmateriaal en het objectief beoordelen daarvan om vast te stellen in welke mate aan overeengekomen auditcriteria is voldaan”.
 • Informatie audit; een informatie-audit is een systematische aanpak om binnen een organisatie inzicht te verkrijgen in het informatiegebruik, de aanwezige informatie- en kennisbronnen, de informatiecreatie, de informatieopslag en de informatiestromen van een organisatie.

Deel House of Control via Social Media