10 Succesfactoren IT

10 succesfactoren

In de praktijk blijken IT-organisaties vaak niet te voldoen aan de verwachtingen die de gebruikersorganisatie van hen heeft. Soms omdat de verwachtingen over en weer niet duidelijk zijn. Soms omdat de IT-organisatie domweg niet goed genoeg presteert. Onze ervaring is dat een IT-organisatie goed presteert als het voldoet aan de volgende voorwaarden:
 
  1. Vraaggestuurde automatiseringsorganisatie; automatisering is ondersteunend aan het primair proces. De IT-organisatie is niet meer aanbod gedreven. De IT-organisatie zoek nadrukkelijk de verbinding met de business. Het Informatie- en IT-plan zijn een afgeleide van de organisatiedoelstellingen. Alleen dan kan de IT-organisatie waarde creëren voor de organisatie. 
  2. IT-kennis bij het lijnmanagement; over HRM heeft iedere manager een mening. Bij IT ligt dat anders. Automatisering is zo'n specifiek vakgebied met haar eigen jargon, processen, methoden en technieken dat het lijnmanagement al snel geneigd is om het IT-management blindelings te volgen. Leidt het lijnmanagement op of introduceer een procesverbeterraamwerk (zoals Cobit 5 of CMMi) zodat de lijn- en IT-organisatie op gelijke voet met elkaar kunnen sparren.
  3. Betrokkenheid van gebruikers; betrek bij het ontwikkelen (of aanschaf) en implementeren van nieuwe systemen/applicaties gebruikers in het gehele proces van ontwerp, bouw en test. Dan is de kans van slagen van een automatiseringsproject het grootst.
  4. Professionele medewerkers; uiteindelijk zijn het de medewerkers die het moeten doen. Zorg daarom dat de organisatie over een juiste mix van kennis en vaardigheden beschikt. Zodat doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Waarbij naast inhoudelijke expertise ook houding & gedrag en projectmanagement vaardigheden van groot belang zijn.  
  5. Beheerprocessen; voor een efficiënte en effectieve automatiseringsfunctie is de inrichting van de beheerprocessen een randvoorwaarde. Beheerprocessen zijn processen die de continuïteit van de automatisering moeten waarborgen. ITIL, ASL en BISL zijn de meest bekende modellen die de verschillende taken en verantwoordelijkheden binnen de automatiseringsfunctie (Negenvlaksmodel) vanuit een procesgedachte met elkaar in verband brengen.
  6. Service Level Agreements; een SLA of DVO vormt de basis voor de aansturing van de IT-organisatie. Door concrete afspraken te maken over bijvoorbeeld beschikbaarheid, performance en maximaal aantal incidenten bestaat er een objectief meetinstrument op basis waarvan de lijnorganisatie de IT-organisatie kan sturen en monitoren.
  7. Focus op integrale bedrijfsvoeringin de praktijk wordt bij de sturing en beheersing van een IT-organisatie nog te veel de focus op de IT-componenten gelegd. Processen en systemen zullen in de praktijk pas echt goed werken als het aansluit bij de processen, bedrijfsvoering, organisatiestructuur en cultuur van de organisatie. En als de processen en systemen aansluiten bij de kennis en kunde van de medewerkers. 
  8. Performancemanagement; sturing op beheer- en ontwikkelprocessen alleen is niet genoeg. Een IT-organisatie kan alleen succesvol zijn als het een planning- en controlcyclus heeft. Met behulp van kritische succesfactoren en prestatie indicatoren worden doelstellingen SMART gemaakt. . De uitvoering wordt gemonitord. En indien nodig wordt er bijgestuurd. 
  9. Juiste organisatiecultuur; natuurlijk is een goede opzet van de beheer- en softwareontwikkelprocessen een belangrijke randvoorwaarde voor succes. Het is echter de werking van de IT-organisatie die uiteindelijk bepaalt of er sprake is van een efficiënte en effectieve IT-organisatie. En dan blijkt in de praktijk toch weer dat een gezonde organisatiecultuur (managementstijl, afspraak is afspraak, houding & gedrag) bepalend is voor het succes van de IT-organisatie. 
  10. Continu willen verbeteren; succesvolle IT-organisaties beschikken over een procesverbeterraamwerk zoals Cobit 5 of CMMi. Op basis waarvan ze de eigen prestaties continu meten zodat ze gericht verbeter stappen kunnen nemen om (nog) beter te presteren. 
 
Automatisering is een specifiek vakgebied met haar eigen jargon, processen, methoden en technieken. De ervaring leert dat professionele IT-medewerkers bekwaam genoeg zijn om hier invulling aan te geven. Het succes van een IT-organisatie wordt daarom vooral bepaalt of de IT-organisatie in staat is om bij de business aansluiting te vinden. En of het management met behulp van reguliere beheerinstrumenen als organisatiecultuur, performancemanagement en beheerprocessen sturing aan de IT-organisatie kan geven. 
 

Deel House of Control via Social Media